Úplná pravidla soutěže
Soutěž o Eucerin vánoční taštičku Rosé
- pro Českou republiku -Smyslem těchto úplných pravidel je úprava podmínek reklamní spotřebitelské akce nazvané „Soutěž o Eucerin vánoční taštičku Rosé“ na Instagramu (dále jen "soutěž"). Tato úplná pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené soutěže na internetových stránkách, informační lince a na jiných nosičích a materiálech určených soutěžícím spotřebitelům. V případě rozporu textu zkrácených pravidel či podmínek soutěže na uvedených materiálech určených spotřebitelům s textem těchto úplných pravidel, mají přednost tato úplná pravidla.

Tato úplná pravidla mohou být pozměněna ze strany pořadatele soutěže formou písemných dodatků. 

Pořadatelem soutěže je 

Beiersdorf spol. s r.o., se sídlem Radlická 354/107b, Radlice, 158 00 Praha 5, IČO: 481 17 099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16933 (dále a výše také jako „pořadatel“). 

Organizátorem soutěže je 

Etnetera Motion s.r.o., se sídlem Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 028 32 020, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 224167 (dále jen „organizátor“).


Technickým správcem soutěže je

Go Digital! Direct s.r.o., sídlem Masarykovo náměstí 2655, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 062 39 986, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39888 (dále jen „technický správce“).

Originál Úplných pravidel bude po celou dobu soutěže zveřejněn na https://www.eucerin.cz/souteze-vyherci .


I. Termín a místo konání soutěže:

1) Soutěž probíhá v termínu od 1. 12. 2023 00:00:00 hod. do 7. 12. 2023 23:59:59 hod. (dále jen „termín konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), výhradně prostřednictvím sociální sítě Instagram, konkrétně na oficiálním profilu EUCERIN: https://www.instagram.com/eucerin_cz. (dále také jako „soutěžní profil“).

II. Soutěžící:

1) Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba, spotřebitel, starší 16 let s adresou pro doručování na území České republiky, která má od okamžiku registrace do soutěže, a dále nepřetržitě až do okamžiku vypořádání výher v soutěži aktivní autentický profil na sociální síti Instagram, splňující podmínky sociální sítě Instagram, splňuje-li i dále uvedené podmínky soutěže (dále také „zájemce“). 

2) Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, organizátorovi či technickému správci, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.  

3) Soutěžícím se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházejících odstavcích, která se do soutěže platně registruje dle článku III. (dále jen „soutěžící“).

4) Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, osoby se zablokovaným profilem nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena.  


III. Účast v soutěži:

1) Do soutěže se zájemce zapojí tak, že: 
i. se v termínu konání soutěže přihlásí do svého instagramového profilu;
ii. navštíví soutěžní profil (oficiální profil EUCERIN: https://www.instagram.com/eucerin_cz) a začne jej sledovat a sleduje jej po celý termín trvání soutěže až do vyhodnocení;
iii. zachytí okamžik, kdy na soutěžním profilu bude v rámci soutěžního postu umístěn příspěvek (dále jen „soutěžní příspěvek“) vyzývající k účasti v soutěži, který bude mimo jiné obsahovat soutěžní otázku „Jaká je vaše nejoblíbenější vánoční tradice?“ (dále jen „soutěžní otázka“);
iv. prostřednictvím svého instagramového profilu zveřejní příspěvek (komentář) pod soutěžní příspěvek obsahující odpověď (dále jen „soutěžní odpověď“ nebo „soutěžní dílo“) na zde uvedenou soutěžní otázku.

Zveřejněním soutěžní odpovědi zájemce souhlasí s těmito pravidly soutěže, zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat a zároveň potvrzuje, že je starší 16 let a uděluje pořadateli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. VI. těchto pravidel a současně také oprávnění k užitím soutěžního díla -(pod)licenci dle čl. VIII. úplných pravidel soutěže.
 
Zájemce je zařazen do soutěže, a stává se soutěžícím, okamžikem úspěšného nahrání soutěžního odpovědi splňující veškeré podmínky soutěže na soutěžní profil (dále jen „registrace“). 

2) Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní odpovědi zaslané do soutěže mimo termín konání soutěže, nebo soutěžní odpovědi vytvořené na základě jednání proti pravidlům soutěže, a ani soutěžní odpovědi, které budou svou formou či obsahem jakýmkoliv způsobem porušovat či ohrožovat obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití nebo budou jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy či právní předpisy k ochraně duševního vlastnictví.

3) Soutěžní odpovědi vytvořené v rozporu s těmito pravidly nebo pravidla jakýmkoliv způsobem obcházející budou organizátorem, se souhlasem pořadatele, ze soutěže vyřazeny bez uvedení důvodu a stanovení náhrady. Rozhodnout, zda soutěžní odpověď a účast soutěžícího splňují tato pravidla je oprávněn toliko pořadatel.

4) Každý jednotlivý soutěžící se smí soutěže zúčastnit pouze jednou a s jedním autentickým profilem na sociální síti Instagram, splňujícím podmínky sociální sítě Instagram. V případě porušení tohoto ustanovení bude soutěžící (a veškerá jím do soutěže registrovaná soutěžní díla) ze soutěže bez náhrady vyřazen.

5) Pořadatel, organizátor ani technický správce nejsou odpovědní za chybné doručení, technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky nebo nedoručení soutěžní odpovědi na soutěžní profil, či funkčnost soutěžního profilu.


IV. Určení výherců:

1) Po ukončení soutěže budou ze všech soutěžících (resp. jejich soutěžních registrací), kteří se do soutěže v době jejího konání platně zaregistrovali, splňují tato pravidla a současně zodpověděli na položenou soutěžní otázku, vylosováni 3 výherci. 

2) Losování bude provedeno technickým správcem soutěže, a to do 7 pracovních dní od ukončení soutěže. O losování bude vyhotoven písemný protokol.

3) Vylosovaný soutěžící bude o svém vylosování informován organizátorem soutěže nejpozději do 21 dnů od provedení losování, a to prostřednictvím instagramového účtu, se kterým se do soutěže zapojil (resp. ze kterého nahrál svou soutěžní odpověď) (dále jen „výherní zpráva“). V rámci výherní zprávy bude vylosovaný soutěžící, ve stanovené lhůtě, požádán o odpověď na výherní zprávu, doplnění relevantních dodatečných informací (jméno, příjmení, adresa), popř. o doručení dokladů prokazujících jeho nárok na výhru. V takovém případě bude vylosovaný soutěžící informován, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovědi na výherní zprávu, požadovaných informací, popř. kontrole požadovaných dokladů s kladným výsledkem. 

4) Soutěžící je povinen reagovat, popř. doručit dodatečné doklady/informace do 5 pracovních dní. Pokud soutěžící ve stanovené lhůtě podmínku nesplní, bude ze soutěže vyřazen (tzn., nestane se výhercem). V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, včetně jejího udělení jinému soutěžícímu, který splnil podmínky stanovené v pravidlech a byl vybrán jako náhradník.

5) Výhra bude výherci zaslána prostřednictvím České pošty, s.p. na doručovací adresu na území České republiky, kterou výherce uvedl v odpovědi na výherní zprávu, a to do 30 dnů po ověření jeho nároku na výhru.

6) Jeden soutěžící může vyhrát nejvýše jednu výhru v průběhu celé soutěže. Aniž je omezena platnost předchozí věty, tak v případě, že dva a více soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně předali stejnou adresu bydliště, považují se takoví soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může hlavní výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do soutěže se proto výhra předá pouze tomu, kterému nárok na výhru v soutěži vznikl (byl vylosován a současně splnil veškeré navazující podmínky stanovené pravidly) dříve.

7) Nepodaří-li se vybranému soutěžícímu výhru doručit, nebo nepřevezme-li si výhru, jeho nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o dalším užití.  Pořadatel, organizátor ani technický správce nenesou jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.

8) V případě, že se do soutěže v termínu jejího konání platně zapojí méně soutěžících (popř. méně soutěžících splní podmínky pro zisk výhry, nebo z jiného důvodu nedojde k rozdělení všech výher), než je výher v soutěži, nerozdané výhry propadají ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.


V. Výhry v soutěži:


1) V soutěži se hraje o tuto výhru: 3 ks výhry sestávající vždy z:

1x Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity Rosé Denní krém, 50 ml
1x Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity Noční krém, 50 ml
1x tmavě modrá taštička

(dále také jako „výhra“)

2) Každý oprávněný výherce získá 1 kus výhry.


VI. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy:

1) Zapojením se do soutěže souhlasí zájemce s pravidly této soutěže, čímž souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:
Správcem je pořadatel;
Účelem je realizace soutěže, organizace, vedení, vyhodnocení, kontrola a předání výher;
Právním základem je souhlas, přičemž tento je nezbytný pro možnost účasti v soutěži; souhlas je možno kdykoliv odvolat, avšak účast soutěžícího v soutěži bude ukončena;
Doba zpracování je doba: od okamžiku registrace do soutěže do uplynutí 6 měsíců po skončení soutěže, následně budou uchovány pouze nezbytné dokumenty pro případ kontroly orgánu dozoru (více o oprávněném zájmu na ochraně práv správce viz dokument „Politika ochrany soukromí“);
Rozsah údajů: údaje z instagramového profilu soutěžícího (jméno a příjmení, příp. přezdívka), údaje uvedené v odpovědi na výherní zprávu (jméno, příjmení, adresa) dle těchto pravidel, a dále údaj o zapojení se do soutěže, datum a čas registrace, soutěžní odpověď, IP adresa zařízení, ze kterého byla provedena registrace, údaj o výhře, předání výhry a související komunikace, údaj o věku nad 16 let, 
více informací o zpracování, příjemci a informace o právech a možnostech jejich uplatnění zájemce nalezne v dokumentu „Politika ochrany soukromí”.  

2) Zájemci (resp. soutěžící) výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně soutěžícím uvedené křestní jméno a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobky či službami, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících soutěže (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu, která skončí uplynutím 5 let od ukončení soutěže.  

VII. Soutěžní odpověď - licence:

1) Soutěžní odpověď nesmí porušovat jakékoliv právní předpisy či právem chráněné zájmy třetích osob ani nabádat k jejich porušování.

2) Organizátor má současně právo nezařadit do soutěže nebo ze soutěže vyřadit takové odpovědi, jejichž následným šířením by mohl ohrozit nebo porušit jemu nebo pořadateli uložené právní anebo smluvní povinnosti nebo jehož šíření by bylo v rozporu se zájmy organizátora nebo pořadatele.
 
3) Do soutěže nebudou zařazeny nebo z ní budou vyřazeny zejména soutěžní odpovědi, které:
neodpovídají tématu uvedenému v zadání;
nejsou relevantní ve vztahu k soutěžní otázce;
vytvořila osoba, jež nedala soutěžícímu souhlas s užitím v rámci této soutěže;
nabádají k vystavování se nebezpečným situacím;
zachycují činnosti, jakkoliv nebezpečné a ohrožující zdraví, jinak neodpovídají podmínkám soutěže a těmto pravidlům;
obsahují náboženský nebo politický podtext;
mají vulgární, rasistický nebo jiný obecně nepřijatelný obsah sdělení;
zmiňují či obsahují referenci na konkurenční produkty k produktům pořadatele soutěže.

4) Nahráním soutěžní odpovědi do soutěže (tzn. na sociální síť Instagram) soutěžící uděluje pořadateli nevýhradní bezplatný souhlas s tím, že je pořadatel oprávněn dílo soutěžícího využívat ke všem způsobům užití, zejména ke zveřejnění na oficiální webové stránce EUCERIN, oficiální Facebook stránce EUCERIN či jiných webech, komunikačních kanálech či materiálech, a k reklamním, propagačním a marketingovým účelům pořadatele ve smyslu šíření a použití těchto autorských děl v médiích, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený rozsah územní, věcný a množstevní) na dobu trvání majetkových práv k dílu. Pořadatel není povinen tuto licenci využít a je oprávněn upravit díla pro své potřeby v souladu s autorským zákonem ve znění pozdějších předpisů. Pokud je ve smyslu autorského zákona pro jakékoliv další nakládání s dílem (např. jeho úpravu, zpracování, překlad, vytvoření společného díla apod.) potřebný souhlas soutěžícího, má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen nahráním díla do soutěže. 

5) Účastí v soutěži soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že jsou výhradně odpovědní za svá díla (soutěžní odpovědi), a za důsledky jejich zveřejnění, tzn. v případě, že vyjde najevo, že soutěžící svým konáním porušil práva třetí osoby, zejména autorská či osobnostní práva, je za takovéto porušení plně odpovědný. Soutěžící je povinen pořadateli nebo organizátorovi uhradit jakoukoli škodu (resp. odčinit újmu) v případě takového porušení a zároveň mu zaniká právo na čerpání výhry.


VIII. Závěrečná ustanovení:

1) Pořadatel, organizátor ani technický správce nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. 

2) Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru než tu, která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou, na výhry není právní nárok.

3) Soutěžící bude vyloučen v případě, že pořadatel, organizátor či technický správce zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nekalého nebo jiného jednání v rozporu s dobrými mravy nebo s těmito pravidly ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, kterým dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry. Soutěžní odpověď nesmí obsahovat vulgární, hanlivé, pornografické či erotické prvky, nesmí být diskriminační, ani nesmí nikoho pohoršovat. Současně také nesmí poškozovat dobré jméno pořadatele, aj.

4) Pořadatel je oprávněn termín konání soutěže prodloužit anebo jej zkrátit. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů. Změna pravidel bude realizována formou písemných číslovaných dodatků, zveřejněna a nabývá účinnosti zveřejněním na internetových stránkách EUCERIN.cz

5) O výhrách v soutěži a celkovém pořadí soutěžících konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje pořadatel soutěže. 

6) V případě jakýchkoliv pochybností týkajících se splnění podmínek soutěže je povinen tyto rozptýlit (a předmětné skutečnosti prokázat) zájemce.

7) Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Instagram ani není s takovým subjektem nijak spojena. Instagram neodpovídá za tuto soutěž. Veškeré dotazy, připomínky, nároky či stížnosti ohledně soutěže je třeba adresovat pořadateli či organizátorovi, a nikoli vlastníkovi, provozovateli nebo správci sociální sítě Instagram. Soutěžící jsou srozuměni s tím, že poskytují své informace pořadateli soutěže, a nikoliv elektronické sociální síti Instagram.

8) Zapojením do soutěže berou zájemci/soutěžící na vědomí, že jim z tohoto titulu nevznikají jakékoliv právní nároky vůči společnosti Instagram, resp. že společnost Instagram je od jakýchkoliv závazků v dané souvislosti plně osvobozena.  V Praze dne: 24. 11. 2023


 

Najít nejbližší lékárnu s výrobky Eucerin