Podmínky použití

1. Úvodní ustanovení

Tyto podmínky použití („Podmínky“) se vztahují na celé webové stránky www.eucerin.cz včetně všech podstránek („Webové stránky“). V případě, že Webové stránky odkazují na stránky třetích osob, užijí je podmínky užití uvedené na takových stránkách.

Vstupem na Webové stránky se uživatel zavazuje dodržovat tyto Podmínky.

Obsah Podmínek:

- Úvodní ustanovení
- Provozovatel Webových stránek
- Osobní údaje
- Obsah
- Omezení odpovědnosti
- Hodnocení a recenze
- Právní následky
- Závěrečná ustanovení

2. Provozovatel Webových stránek

Provozovatelem Webových stránek je společnost Beiersdorf spol. s r.o., IČ: 48117099, sídlem Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16933 („Beiersdorf“).

Kontakty Beiersdorf jsou dostupné zde.

3. Osobní údaje

V tomto ohledu si prosím přečtěte naše Zásady ochrany osobních údajů.

4. Obsah

Na našich webových stránkách používáme materiály jako jsou obrázky, fotografie, grafika, loga, videa, filmy, zvukové soubory a text („Materiál“). Materiál je majetkem provozovatele webu, tedy Beiersdorf  nebo je používán Beiersdorfem jako právoplatným nabyvatelem licence a je chráněn ustanoveními zákona o ochranných známkách, autorského zákona, zákona o průmyslových vzorech a vychází z osobních práv existujících podle českého a mezinárodního práva.

Jakékoli využití Materiálu – nad rámec čistě soukromých účelů – vyžaduje předchozí písemný souhlas Beiersdorfu. Totéž platí pro jakoukoliv úpravu Materiálu, zejména překladu či jiné formy zpracování, a pro jakékoliv předávání.

Je-li na Webových stránkách Materiál výslovně poskytován ke stažení (například v části určené pro média), vztahují se na něj zvláštní podmínky použití, jež jsou na příslušném místě podrobně popsány.

5. Omezení odpovědnosti

Pokud si uživatel Materiál stáhne nebo použije v jiné podobě, děje se tak na vlastní riziko uživatele. Společnost Beiersdorf neodpovídá za případnou následnou škodu způsobenou uživateli, zejména na datech, hardwaru nebo softwaru. Odpovědnost za úmysl a hrubou nedbalost zůstává nedotčena. Beiersdorf nepřebírá žádnou odpovědnost za porušení práv třetích osob. Informace na těchto Webových stránkách byly shromážděny a zkontrolovány se vší pečlivostí, ale Beiersdorf nepřijímá žádnou odpovědnost za jejich přesnost, aktuálnost a úplnost. Webová stránka je určena pro obecné informační účely a v žádném případě nenahrazuje lékařskou nebo odbornou radu.

6. Hodnocení a recenze

6.1 Základní ustanovení k hodnocení a recenzím

Uživatelé, kteří skutečně vyzkoušeli anebo zakoupili naše produkty, mají možnost odeslat recenzi anebo hodnocení produktů („Recenze“), a to výhradně po jejich zakoupení, resp. vyzkoušení.

K ověření skutečnosti, zda je Recenze činěna osobou, která náš výrobek skutečně použila anebo zakoupila, je určeno závazné prohlášení osoby recenzenta před odesláním recenze. V případě, že je zde důvod domnívat se, že Recenze není činěna osobou, která náš výrobek skutečně použila anebo zakoupila, je prodávající navíc, nad rámec povinného prohlášení recenzenta, oprávněn postupovat dle těchto Podmínek.

Kromě poskytování obecných hodnocení našich produktů mohou uživatelé klást dotazy, přidávat videa nebo fotografie ke svým recenzím nebo poskytovat další informace o sobě a produktech, které si zakoupili. Každá Recenze musí být relevantní ve vztahu k vyzkoušeným produktům případně související bezprostředně s nákupem produktu anebo se službami při nákupu produktů. Každá Recenze musí být skutečná, pravdivá a nesmí poškozovat práva třetích osob či pravidla morálky a společenského soužití.

Bez udělení souhlasu ke zveřejnění Recenze není možné ji zveřejnit.

Recenze nesmí obsahovat osobní údaje či prvky osobnosti třetích osob, jmenování konkurenčních produktů a jakýkoliv jiný obsah v rozporu s účinnou právní úpravou. 

Pokud uživatel odešle Recenzi, souhlasí s těmito Podmínkami.

Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde, přičemž odesláním Recenze je uživatel bere na vědomí, případně uděluje potřebné souhlasy ke zveřejnění.

 

6.2 Práva na užívání a zveřejnění Recenze

Odesláním Recenze na Webové stránky, resp. udělením příslušných souhlasů uživatel provozovateli webu, resp. společnosti Beiersdorf bezplatně převádí výhradní práva k využívání recenze, včetně přiložených fotografií, videí a dalšího obsahu (dále souhrnně „Recenze“) bez jakéhokoliv omezení z hlediska času, území nebo druhu použití, tj.:

- Beiersdorf je výlučně oprávněn publikovat, reprodukovat a využívat Recenze pro své vlastní účely nebo pro účely třetích osob, zcela nebo zčásti, sám nebo prostřednictvím třetích osob, jakýmkoliv způsobem v celosvětovém měřítku a na neomezenou dobu, v neomezeném množstevním rozsahu, prostřednictvím všech médií (off-line i on-line);
- Beiersdorf je oprávněn zcela nebo zčásti převést přiznaná práva na třetí osoby (zejména na skupiny společností) a udělovat sublicence třetím stranám;
- Beiersdorf je rovněž oprávněn užít pouze část Recenze; 
- Pokud uživatel uvede své jméno v Recenzi, je Beiersdorf oprávněn, nikoliv však povinen, uvést jeho jméno při publikování Recenze.

 

6.3 Neoprávněný obsah Recenze

Uživatel odesláním Recenze zaručuje, že Recenze:

- není nesprávná; resp. odpovídá jeho zkušenostem s užíváním či faktickým nákupem našeho produktu;
- je zjevně udělena osobou, která náš produkt nevyzkoušela, resp. neodpovídá uživatelské zkušenosti s nákupem anebo užitím našeho produktu;
- neporušuje autorská práva nebo jiná práva třetích osob;
- neporušuje zákony nebo jiné účinné právní předpisy;
- není poškozující, hanlivá, urážlivá, se sexuálním podtextem nebo diskriminující vůči jednotlivci nebo společnosti, či jinak narušuje pravidla společenské morálky a občanského soužití;
- nebyla jakkoliv uhrazena či založena na protiplnění od třetí strany;
- neobsahuje informace týkající se jiných webových stránek, adres, e-mailových adres, kontaktních informací nebo telefonních čísel nebo jakékoliv jiné údaje umožňující zjištění totožnosti;
- neobsahuje počítačové viry, červy nebo jiné potenciálně škodlivé počítačové programy nebo soubory.

Beiersdorf si vyhrazuje právo smazat Recenze neodpovídající těmto podmínkám či zákonu, zejména ty s nelegálním obsahem, mimo jiné včetně Recenzí, které jsou diskriminační, násilné, pornografické, rasistické, urážlivé, nebo obsahují řetězové dopisy, hromadné mailingy či jiné formy „spamu“, zjevně se nevztahující k užívání či faktického nákupu našeho výrobku, nebo takový obsah na Webových stránkách neuveřejnit. 

Beiersdorf nezveřejní anebo odstraní jakoukoliv Recenzi, která je v rozporu s těmito Podmínkami.

 

6.4 Odpovědnost za Recenze

Beiersdorf umožňuje uživatelům vkládat Recenze za použití částečně automatizovaného formuláře. Beiersdorf za Recenze odpovídá, pokud mu bylo známo, že je Recenze prokazatelně v rozporu s účinnou právní úpravou, těmito Podmínkami anebo jinými právy třetích osob.

V případě, že bude Beiersdorf 3 stranou oznámena recenze, která bude odporovat těmto Podmínkám, Beiersdorf učiní neprodleně veškeré kroky, které je povinen s ohledem na účinnou právní úpravu učinit.

Beiersdorf jakkoliv neupravuje či neovlivňuje obsah Recenze, ledaže je to výslovně umožněno těmito Podmínkami.

Beiersdorf je oprávněn, v případě důvodné pochybnosti o oprávněnosti Recenze podané ke zveřejnění, zveřejněné Recenze anebo žádosti o stažení již zveřejněné Recenze, požadovat doložení potřebných podkladů (ať již od recenzenta či nahlašující třetí strany) tak aby bylo zřejmé, zda je Recenze v souladu s těmito Podmínkami anebo nikoliv. Mezi potřebné doklady může patřit (například, nikoliv však výlučně) doložení dokladu o zakoupení výrobku, potvrzení o převzetí darovaného výrobku anebo potvrzení o převzetí zkušebního vzorku, to vše písemně anebo elektronicky tak, aby došlo k vyvrácení pochybností a umožnění Beiersdorf kvalifikovaně rozhodnout, zda je Recenze v souladu s účinnou právní úpravou, těmito Podmínkami a prohlášením uživatele. 

7. Právní následky

Beiersdorf si vyhrazuje právo zablokovat uživateli přístup do přihlašovací oblasti, pokud uživatel poruší tyto Podmínky použití, jiná specifická pravidla dané oblasti a/nebo účinné právní předpisy. V tomto případě již využití této oblasti (včetně případné možnosti zakoupit produkty v našem internetovém obchodě) není povoleno a jakékoliv další využití je proto neoprávněné. 

Beiersdorf si vyhrazuje právo domáhat se svých práv vzniklých z neoprávněného užívání a jakéhokoli porušení práv, zejména porušení osobnostních práv, ochranných známek, průmyslových vzorů, autorských práv a jiných práv k průmyslovému vlastnictví podle občanského a/nebo trestního práva.

8. Závěrečná ustanovení

Neplatností či neúčinností jednotlivých ustanovení těchto Podmínek není dotčena platnost zbývajících Podmínek. Vzhledem k technickým inovacím a právním změnám jsou tyto Podmínky používání čas od času revidovány. Změna je účinná dnem zveřejnění anebo dnem pozdějším uvedeným v takové změně. Změna se nedotýká práv či povinností, které uživatel již nabyl.

Pokud chcete na Webových stránkách nahlásit porušení právních předpisů, neváhejte nás kontaktovat na kontaktech výše.

Verze Podmínek: prosinec 2022