Podmínky použití

1. Osobní údaje

V tomto ohledu si prosím přečtěte naše Zásady ochrany osobních údajů.

2. Obsah

Na našich webových stránkách www.eucerin.cz („Webové stránky“) používáme materiály jako jsou obrázky, fotografie, grafika, loga, videa, filmy, zvukové soubory a text (dále jen „Materiál“). Materiál je majetkem provozovatele webu, tedy společnosti Beiersdorf spol. s r.o., IČ: 48117099, sídlem Radlická 354/107b, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16933 („Beiersdorf“) nebo je používán Beiersdorfem jako právoplatným nabyvatelem licence a je chráněn ustanoveními zákona o ochranných známkách, autorského zákona, zákona o průmyslových vzorech a vychází z osobních práv existujících podle českého a mezinárodního práva.. Jakékoli využití Materiálu – nad rámec čistě soukromých účelů – vyžaduje předchozí písemný souhlas Beiersdorfu. Totéž platí pro jakoukoliv úpravu Materiálu, zejména překladu či jiné formy zpracování, a pro jakékoliv předávání. Je-li na Webových stránkách Materiál výslovně poskytován ke stažení (například v části určené pro média), vztahují se na něj zvláštní podmínky pro použití, jež jsou na příslušném místě podrobně popsány.

3. Omezení odpovědnosti

Pokud si uživatel Materiál stáhne nebo použije v jiné podobě, děje se tak na vlastní riziko uživatele. Společnost Beiersdorf neodpovídá za případnou následnou škodu způsobenou uživateli, zejména na datech, hardwaru nebo softwaru. Odpovědnost za úmysl a hrubou nedbalost zůstává nedotčena. Beiersdorf nepřebírá žádnou odpovědnost za porušení práv třetích osob. Informace na těchto Webových stránkách byly shromážděny a zkontrolovány se vší pečlivostí, ale Beiersdorf nepřijímá žádnou odpovědnost za jejich přesnost, aktuálnost a úplnost. Webová stránka je určena pro obecné informační účely a v žádném případě nenahrazuje lékařskou nebo odbornou radu.

4. Hodnocení a recenze

Registrovaní uživatelé, kteří si zakoupili naše produkty, mají možnost odeslat hodnocení produktů po jejich zakoupení, resp. vyzkoušení. Kromě poskytování obecných hodnocení produktů mohou uživatelé klást dotazy, přidávat videa nebo fotografie ke svým recenzím nebo poskytovat další informace o sobě a produktech, které si zakoupili.

Pokud uživatel odešle recenzi, souhlasí s těmito Podmínkami použití, zejména s následujícími podmínkami pro odesílání hodnocení zákazníků.

 

4.1 Práva na užívání

Odesláním recenze na Webové stránky uživatel Beiersdorfu bezplatně převádí výhradní práva k využívání recenze, včetně přiložených fotografií, videí a dalšího obsahu (dále 
souhrnně „Recenze“) bez jakéhokoliv omezení z hlediska času, území nebo druhu použití, tj.:

 • Beiersdorf je výlučně oprávněn publikovat, reprodukovat a využívat Recenze pro své vlastní účely nebo pro účely třetích osob, zcela nebo zčásti, sám nebo prostřednictvím třetích osob, jakýmkoliv způsobem v celosvětovém měřítku a na neomezenou dobu prostřednictvím všech médií (off-line i on-line);
 • Beiersdorf je oprávněn zcela nebo zčásti převést přiznaná práva na třetí osoby (zejména na skupiny společností) a udělovat sublicence třetím stranám;
 • Beiersdorf je rovněž oprávněn zkrátit Recenzi; 
 • Pokud uživatel uvede své jméno v Recenzi, je Beiersdorf oprávněn, nikoliv však povinen, uvést jeho jméno při publikování Recenze.

 

4.2 Neoprávněný obsah Recenze

Dále uživatel odesláním Recenze zaručuje, že ona nebo on nebude odesílat žádné Recenze:

 • o nichž uživatel ví, že jsou nesprávné;
 • které porušují autorská práva nebo jiná práva třetích osob;
 • které porušují zákony nebo jiné účinné právní předpisy;
 • které jsou poškozující, hanlivé, urážlivé nebo diskriminující vůči jednotlivci nebo společnosti;
 • za které uživatel obdržel platbu nebo jiné protiplnění od třetí strany;
 • které obsahují informace týkající se jiných webových stránek, adres, e-mailových adres, kontaktních informací nebo telefonních čísel nebo jakékoliv jiné údaje umožňující zjištění totožnosti;
 • které obsahují počítačové viry, červy nebo jiné potenciálně škodlivé počítačové programy nebo soubory.

Beiersdorf si vyhrazuje právo smazat Recenze s nelegálním obsahem, mimo jiné včetně Recenzí, které jsou diskriminační, násilné, pornografické, rasistické, nebo obsahují řetězové dopisy, hromadné mailingy či jiné formy „spamu“, nebo takový obsah na Webových stránkách neuveřejnit.

5. Právní následky

Beiersdorf si vyhrazuje právo zablokovat uživateli přístup do přihlašovací oblasti, pokud uživatel poruší tyto Podmínky použití a/nebo právní předpisy. V tomto případě již využití této oblasti (včetně případné možnosti zakoupit produkty v našem internetovém obchodě) není povoleno a jakékoliv další využití je proto neoprávněné. Beiersdorf si vyhrazuje právo domáhat se neoprávněného užívání a jakéhokoli porušení práv, zejména porušení osobnostních práv, ochranných známek, průmyslových vzorů, autorských práv a jiných práv k průmyslovému vlastnictví podle občanského a/nebo trestního práva.

6. Obecné

Neplatností či neúčinností jednotlivých ustanovení těchto Podmínek používání není dotčena platnost zbývajících Podmínek používání. Vzhledem k technickým inovacím a právním změnám jsou tyto Podmínky používání čas od času revidovány. Pokud chcete na Webových stránkách nahlásit porušení právních předpisů, neváhejte nás kontaktovat.