Dva lidé objímající strom.

Hlubší pohled na udržitelnost: Odpovědné získávání zdrojů a výroba

3 min čtení
Zobrazit více

My jako značka Eucerin se udržitelností zabýváme komplexněji a více do hloubky. Naše úsilí se neomezuje jen na pečlivý výběr ingrediencí pro naše přípravky. Velkou pozornost věnujeme způsobu, jakým jsou získávány, jakým jsou v našich výrobních centrech přeměňovány na dermokosmetické přípravky a v neposlední řadě jak můžeme ve spolupráci s našimi dodavateli podporovat udržitelnost.

Udržitelnost v rámci našeho dodavatelského řetězce

Navazujeme úzkou spolupráci s dodavateli, abychom tak společně inovovali a neustále snižovali ekologickou stopu našich produktů. Tento cíl se netýká pouze přímého nákupu materiálů, ale sahá i za jeho rámec.

Náš Kodex jednání stanovuje sociální a ekologické standardy, které dodržujeme, abychom dosáhli udržitelného získávání materiálu a výroby. Všichni dodavatelé značky Eucerin jsou s těmito standardy obeznámeni a musí je dodržovat, ať jde o kvalitu výrobků, nebo transparentní, spravedlivé a odpovědné obchodní praktiky.

Jedná se o závaznou dohodu se všemi našimi dodavateli a rozhodující kritérium při výběru a následném hodnocení.

Prostřednictvím úzké spolupráce s našimi dodavateli jsme vytvořili udržitelný dodavatelský řetězec. Tímto způsobem zajišťujeme, aby všichni dodavatelé plnili své sociální, ekologické a ekonomické povinnosti a aby naši spotřebitelé dostávali vysoce kvalitní výrobky. Kromě toho jsme zavedli specifická opatření pro materiály se zvláštními nároky na udržitelnost, jako jsou například suroviny na bázi palmového oleje.

Zodpovědná výroba

Třemi hlavními faktory, na které je třeba se zaměřit, aby byl provoz výrobního centra co nejodpovědnější, jsou energie, voda a odpad.

Větrné turbíny na kopcích podél jezera.

Energie

Neustále usilujeme o snižování dopadu energie využívané v našich výrobních centrech na emise skleníkových plynů. Prostřednictvím programů zaměřených na energetickou efektivitu například využíváním přirozeného světla a optimalizovaných systémů chlazení vzduchu, se nám daří snižovat spotřebu energie v naší výrobě. Kromě toho jsme 100 % dodávek elektřiny pro naše výrobní centra převedli na obnovitelné zdroje.

Voda

Každý rok provádíme analýzu rizik, abychom pro naše výrobní centra zajistili dlouhodobou dostupnost vody, která je pro nás cenným zdrojem. Cílem je minimalizovat rizika související s vodou a využívat tento zdroj efektivním způsobem. Moderní čističky odpadních vod v našich výrobních areálech představují dobrý základ pro úsporu vody. Zároveň jsou průběžně inovovány a přizpůsobovány požadavkům ve výrobních centrech. Zavedením těchto opatření chceme do roku 2025 snížit spotřebu vody o 25 %.

Odpad

Již několik let se snažíme snižovat, nebo dokonce zcela eliminovat množství odpadu, který produkujeme. To platí zejména pro naše výrobní centra a sklady. Jako ekologicky smýšlející společnost považujeme za svou povinnost také co nejlépe využít odpad, kterému se v rámci výroby nelze vyhnout. Z tohoto důvodu neustále optimalizujeme naše postupy likvidace a třídíme odpad, jako je lepenka a papír, fólie nebo plastové obaly, abychom ho navrátili do materiálového cyklu, pokud to struktura likvidace v jednotlivých zemích umožňuje.

Od roku 2016 usilují naše vlastní výrobní centra a větší logistická centra o dosažení cíle s názvem "Nulový odpad končící na skládkách". Místo toho odpad recyklujeme nebo ho necháváme zodpovědně spalovat. Významně tak přispíváme k ochraně životního prostředí a klimatu.

Partnerská spolupráce

Věříme, že skutečného pokroku v oblasti udržitelnosti lze dosáhnout pouze zapojením všech členů našeho hodnotového řetězce. Proto se svými partnery vedeme intenzivní a transparentní dialog.

Dodavatelé

Vytvořili jsme strategický systém řízení dodavatelských firem založený na pravidelném dialogu a společných projektech, abychom tak zajistili dodržování našich vysokých standardů kvality výrobků, pracovních podmínek a ochrany životního prostředí.

Zaměstnanci

Jako globální společnost si zakládáme na spravedlivých pracovních podmínkách a transparentní spolupráci založené na vzájemném respektu všech účastníků hodnotového řetězce. Své zaměstnance zapojujeme do iniciativ v oblasti udržitelnosti a podporujeme osobní zapojení jednotlivců i celého týmu.

Spotřebitelé

Své spotřebitele otevřeně informujeme o svém úsilí v oblasti udržitelnosti a hledání udržitelných řešení výrobků. Snažíme se také přicházet s produkty, které spotřebitelům umožní žít v souladu s jejich hodnotami, jedná se například o nabídku náhradních náplní a další ekologická řešení.

Neziskové organizace

Věříme, že aktivní a otevřený dialog s neziskovými organizacemi týkající se udržitelnosti je oboustranně prospěšný. Proto s neziskovými organizacemi úzce spolupracujeme na řešení témat, jako je dodavatelský řetězec palmového oleje či změna klimatu.

Související články

Najít nejbližší lékárnu s výrobky Eucerin