Úplná pravidla soutěže
Soutěž o Eucerin Anti-Pigment Rozjasňující péči
proti tmavým kruhům pod očima
- pro Českou republiku -

Smyslem těchto úplných pravidel je úprava podmínek reklamní spotřebitelské akce Soutěž o Eucerin Anti-Pigment Rozjasňující péči proti tmavým kruhům pod očima (dále jen "soutěž"). Tato úplná pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené soutěže na internetových stránkách, informační lince a na jiných nosičích a materiálech určených soutěžícím spotřebitelům. V případě rozporu textu zkrácených pravidel či podmínek soutěže na uvedených materiálech určených spotřebitelům s textem těchto úplných pravidel, mají přednost tato úplná pravidla.

Tato úplná pravidla mohou být pozměněna ze strany pořadatele soutěže formou písemných dodatků. 


Pořadatelem soutěže je 

Beiersdorf spol. s r.o., se sídlem Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 481 17 099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16933 (dále a výše také jako „pořadatel“). 


Organizátorem soutěže je 

Etnetera Motion s.r.o., se sídlem Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 028 32 020, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 224167 (dále jen „organizátor“).


Technickým správcem soutěže je

Go Digital! Direct s.r.o., sídlem Masarykovo náměstí 2655, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 062 39 986, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39888 (dále jen „technický správce“).


Originál Úplných pravidel bude po celou dobu soutěže zveřejněn na internetových stránkách https://www.eucerin.cz/souteze-vyherci.


I. Termín a místo konání soutěže:

1) Soutěž probíhá v termínu od 13. 9. 2023 00:00:00 hod. do 19. 9. 2023 23:59:59 hod. (dále jen „termín konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), výhradně prostřednictvím webových stránek EUCERIN.cz (dále jen „soutěžní web“).


II. Soutěžící:

1) Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba, spotřebitel, starší 15 let, splňuje-li i dále uvedené podmínky soutěže (dále také „zájemce“). Osoby mladší 15-ti let se mohou soutěže účastnit pouze pokud doručí spolu s registrací souhlas zákonného zástupce.

2) Soutěž je odměnou za věrnost členům Eucerin Exkluziv Klubu. Soutěžícím se může stát a výhru může převzít pouze člen Eucerin Exkluziv Klubu, který má aktivní (nepřerušené) členství k okamžiku registrace do soutěže a po celou dobu jejího konání až do vyhlášení výherců a má v době vyhlášení soutěže odběr newsletteru. Registrace člena klubu může být učiněna na https://www.eucerin.cz/ . 

3) Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, organizátorovi či technickému správci, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.  

4) Soutěžícím soutěže se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházejících odstavcích, která se do soutěže alespoň jedenkrát platně registruje dle článku III. těchto pravidel (dále jen „soutěžící“).

5) Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena.  


III. Účast v soutěži:

1) Podstatou soutěže je losování o výherce produktů Eucerin®, tedy výběr osoby, která obdrží výherní balíček produktů Eucerin® formou losu.

2) Zájemce se soutěže zúčastní tak, že v době a místě konání soutěže přijme newsletter zaslaný v rámci registrace v Eucerin Exkluziv Klubu a napíše (ze svého e-mailu, na který je registrovaný v Eucerin Exluziv Klubu) reakci na e-mail kontakt(et)eucerin.cz a to tak, že požádá o výherní balíček s produktem Eucerin®, tedy např. uvede, že „Chci soutěžit o Eucerin novinku rozjasňující péči.“ nebo jinou obsahově totožnou zprávu a tuto doručí v době konání soutěže na e-mail kontakt(et)eucerin.cz .

3) Odesláním e-mailu zájemce souhlasí s těmito úplnými pravidly soutěže včetně souvisejícího zpracování osobních údajů a prohlašuje, že je starší 15-ti let.

4) Zájemce je do soutěže registrován, a stává se soutěžícím, okamžikem doručení pravdivých a správných údajů dle odstavce dva tohoto článku technickému správci soutěže (dále jen „soutěžní registrace“).

5) Soutěže se může soutěžící účastnit opakovaně, avšak pokud tak učiní, dojde automaticky k vymazání jeho předchozí registrace do soutěže; pro účely vyhodnocení soutěže bude rozhodnou vždy pouze jeho poslední registrace.

6) Pořadatel, organizátor ani technický správce nejsou odpovědní za chybné doručení, technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky nebo nedoručení soutěžní registrace.


IV. Určení výherců:


1) Po ukončení soutěže bude ze všech soutěžících (resp. jejich soutěžních registrací), kteří se do soutěže v době jejího konání platně zaregistrovali, vylosováno 10 výherců. 

2) Losování bude provedeno technickým správcem soutěže, a to do 7 pracovních dní od ukončení soutěže. O losování bude vyhotoven písemný protokol.

3) Objektivní posouzení splnění všech podmínek soutěže je oprávněn učinit výhradně pořadatel soutěže. 

4) Vylosovaný soutěžící bude o svém vylosování informován organizátorem soutěže nejpozději do 21 dnů od provedení losování, a to prostřednictvím e-mailové adresy, kterou uvedl v registračním formuláři (dále jen „výherní zpráva“). 

5) Následně vylosovaný soutěžící zareaguje na e-mail pořadatele (výherní zprávu) požadující údaje pro zaslání výherního balíčku. Vylosovaný soutěžící je pro výhru povinen zareagovat do 5 dnů na e-mail pořadatele (ze svého e-mailu, kterým zaslal zájem na účasti v této soutěži dle odst. 1 tohoto článku pravidel) a uvést řádně a pravdivě tyto své údaje:

  • e-mailová adresa,
  • jméno a příjmení,
  • doručovací adresa na území České republiky.

6) Pokud vylosovaný soutěžící nesplní předchozí bod, nestává se výhercem a výhra propadá.

7) V rámci výherní zprávy může být vylosovaný soutěžící, ve stanovené lhůtě, požádán o doplnění relevantních dodatečných informací, popř. o doručení dokladů prokazujících jeho nárok na výhru. V takovém případě bude vylosovaný soutěžící informován, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovědi na výherní zprávu, požadovaných informací, popř. kontrole požadovaných dokladů s kladným výsledkem. 

8) Soutěžící je povinen reagovat, popř. doručit dodatečné doklady/informace do 5 pracovních dní. Pokud soutěžící ve stanovené lhůtě podmínku nesplní, bude ze soutěže vyřazen (tzn. nestane se výhercem). V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, včetně jejího udělení jinému, dolosovanému, soutěžícímu.

9) Výhra bude výherci zaslána prostřednictvím České pošty, s.p. na doručovací adresu na území České republiky, kterou výherce uvedl v reakci na výherní zprávu, a to do 14 dnů po ověření jeho nároku na výhru.

10) Nepodaří-li se vylosovanému soutěžícímu výhru doručit, nebo nepřevezme-li si výhru, jeho nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o dalším užití. Pořadatel, organizátor ani technický správce nenesou jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.

11) Jeden soutěžící může vyhrát nejvýše jednu výhru v průběhu celé soutěže. Aniž je omezena platnost předchozí věty, tak v případě, že dva a více soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně vyplnili do registračního formuláře stejnou adresu bydliště, považují se takoví soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může hlavní výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do soutěže se proto výhra předá pouze tomu, kterému nárok na výhru v soutěži vznikl (byl vylosován a současně splnil veškeré navazující podmínky stanovené pravidly) dříve.

12) V případě, že se do soutěže v době jejího konání platně zapojí méně soutěžících (popř. méně soutěžících splní podmínky pro zisk výhry, nebo z jiného důvodu nedojde k rozdělení všech výher), než je výher v soutěži, nerozdané výhry propadají ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

13) Součástí výhry je informace o postupu při možnosti zveřejnit recenzi na testované výrobky výhercem.


V. Výhry v soutěži:

1. V soutěži se hraje o tyto výhry:  

10 x Dárkový set Eucerin®: 
obsah balíčku: 
1x Eucerin Anti-Pigment Rozjasňující péči proti tmavým kruhům pod očima, 15 ml

(dále jen „výhra“)


VI. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy:

1) Zapojením se do soutěže (provedením soutěží registrace reakcí na výzvu k účasti v soutěži) souhlasí zájemce s pravidly této soutěže, čímž souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

Správcem je pořadatel;
Účelem je realizace soutěže, organizace, vedení, vyhodnocení, kontrola a předání výher;
Právním základem je souhlas, přičemž tento je nezbytný pro možnost účasti v soutěži; souhlas je možno kdykoliv odvolat, avšak účast soutěžícího v soutěži bude ukončena;
Doba zpracování je doba: od registrace do soutěže do uplynutí 6 měsíců po skončení soutěže, následně budou u chovány pouze nezbytné dokumenty pro případ kontroly orgánu dozoru (více o oprávněném zájmu na ochraně práv správce viz dokument „Politika ochrany soukromí”;
Rozsah údajů: e-mailová komunikace, soutěžní registrace, údaje vyplněné v reakci na výherní zprávu dle těchto pravidel vč. soutěžní recenze, a dále údaj o zapojení se do soutěže, datum a čas registrace, IP adresa zařízení, ze kterého byla provedena registrace, údaj o výhře, předání výhry a související komunikace, údaj o věku nad 15 let, 
více informací o zpracování, příjemce a informace o právech a možnostech jejich uplatnění při pořádání soutěží, a při zveřejňování recenzí nalezne soutěžící v dokumentu „Politika ochrany soukromí”.  

2) Zájemci (resp. soutěžící) výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně soutěžícím uvedené křestní jméno a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobky či službami, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících soutěže (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu, která skončí uplynutím 5 let od ukončení soutěže.  


VII. Závěrečná ustanovení:

1) Pořadatel, organizátor ani technický správce nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. 

2) Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou, na výhry není právní nárok.

3) Soutěžící soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel, organizátor či technický správce zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nekalého nebo jiného jednání v rozporu s dobrými mravy nebo s těmito pravidly ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, kterým dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

4) Pořadatel může termín konání soutěže prodloužit anebo jej zkrátit. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů. Změna pravidel bude činěna ve formě písemných číslovaných dodatků.

5) O výhrách v soutěži a celkovém pořadí soutěžících konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje pořadatel soutěže. 

6) V případě jakýchkoliv pochybností týkajících se splnění podmínek soutěže je povinen tyto rozptýlit (a předmětné skutečnosti prokázat) zájemce.

7) Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže zveřejněn na internetových stránkách https://www.eucerin.cz/souteze-vyherci.
V Praze dne: 6. 9. 2023

 

Najít nejbližší lékárnu s výrobky Eucerin