Úplná pravidla soutěže

Eucerin soutěž o Anti-Pigment Rozjasňující sérum
- pro Českou republiku -Smyslem těchto úplných pravidel je úprava podmínek reklamní spotřebitelské akce nazvané Eucerin soutěž o Anti-Pigment Rozjasňující sérum (dále jen "soutěž"). Tato úplná pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené soutěže na internetových stránkách, informační lince a na jiných nosičích a materiálech určených soutěžícím spotřebitelům. V případě rozporu textu zkrácených pravidel či podmínek soutěže na uvedených materiálech určených spotřebitelům s textem těchto úplných pravidel, mají přednost tato úplná pravidla.

Tato úplná pravidla mohou být pozměněna ze strany pořadatele soutěže formou písemných dodatků. 


Pořadatelem soutěže je 
Beiersdorf spol. s. r.o., se sídlem Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 481 17 099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 16933 (dále a výše také jako „pořadatel“). 


Organizátorem soutěže je 
Etnetera Motion s.r.o., se sídlem Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 02832020, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 224167 (dále jen „organizátor“).


Technickým správcem soutěže je
Go Digital! Direct s.r.o., sídlem Štrossova 291, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 06239986, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39888 (dále jen „technický správce“).


Originál Úplných pravidel bude po celou dobu soutěže zveřejněn na internetových stránkách https://www.eucerin.cz/souteze-vyherci.


I. Termín a místo konání soutěže:

1) Soutěž probíhá v termínu od 19. 5. 2022 00:00:00 hod. do 25. 5. 2022 23:59:59 hod. (dále jen „termín konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), výhradně prostřednictvím webových stránek EUCERIN. (dále jen „soutěžní web“).

 

II. Soutěžící:

1) Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba, spotřebitel, starší 15 let, splňuje-li i dále uvedené podmínky soutěže (dále také „zájemce“). V případě porušení tohoto ustanovení bude soutěžící (a veškeré jím do soutěže zaslané soutěžní odpovědi) ze soutěže bez náhrady vyřazen.
2) Soutěž je odměnou pro odběratele newsletteru. Soutěžícím může být pouze odběratel newsletteru Eucerin Exkluziv Klub řádně zaregistrovaný nejpozději ke dni registrace do soutěže na www.eucerin.cz, přičemž je nezbytné aby registrace nebyla do vyhodnocení soutěže zrušena. Za odběratele newsletteru se považuje ten soutěžící, jehož e-mailová adresa zadaná při registraci do soutěže je zároveň e-mailovou adresou, která je využita při odběru newsletteru Eucerin Exkluziv Klub.

3) Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, organizátorovi či technickému správci, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.  

4) Soutěžícím soutěže se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházejících odstavcích, která se do soutěže platně registruje dle článku III. (dále jen „soutěžící“).

5) Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena.  

III. Účast v soutěži:

1) Zájemce se soutěže zúčastní tak, že v době a místě konání soutěže navštíví soutěžní web, kde: 

  • vyplní zcela a pravdivě do registračního formuláře požadované údaje takto:
    e-mailová adresa,
    jméno a příjmení,
    adresa pro doručení výhry v České republice;
  • zároveň v registračním formuláři uvede správnou odpověď (dále jen „soutěžní odpověď“) na zde uvedenou soutěžní otázku: "Díky jaké složce pomáhá Anti-Pigment Rozjasňující sérum pleť sjednocovat?“ (dále jen „soutěžní otázka“);
  • a zároveň potvrdí souhlas s těmito úplnými pravidly soutěže včetně souvisejícího zpracování osobních údajů stiskem příslušného tlačítka „ODESLAT“. Vyplněním a odesláním formuláře zájemce prohlašuje, že je starší 15 let (případně, že v případě, že je mladší 15 let, že doručuje souhlas svého zákonného zástupce s účastí v soutěži), že je odběratelem newsletteru Eucerin Exkluziv Klub a souhlasí s pravidly soutěže a bere na vědomí zpracování osobních údajů dle těchto pravidel a Politiky ochrany soukromí dostupné na www.eucerin.cz.

2) Zájemce je do soutěže registrován, a stává se soutěžícím, okamžikem doručení zcela a pravdivě vyplněného registračního formuláře (vč. odpovědi na soutěžní otázku) technickému správci soutěže (dále jen „soutěžní registrace“).

3) Soutěže se může soutěžící účastnit opakovaně, avšak pokud tak učiní, dojde automaticky k vymazání jeho předchozí registrace do soutěže; pro účely vyhodnocení soutěže se tedy bude počítat vždy pouze jeho poslední registrace.

4) Pořadatel, organizátor ani technický správce nejsou odpovědní za chybné doručení, technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky nebo nedoručení soutěžní odpovědi na soutěžní web, či funkčnost soutěžního webu.

 

IV. Určení výherců:

1) Po ukončení soutěže bude ze všech soutěžících (resp. jejich soutěžních registrací), kteří se do soutěže v době jejího konání platně zaregistrovali, jsou odběrateli newsletteru Eucerin Exkluziv Klub a současně správně zodpověděli položenou soutěžní otázku, vylosováno 10 výherců výhry. 

2) Losování bude provedeno technickým správcem soutěže, a to do 7 pracovních dní od ukončení soutěže. O losování bude vyhotoven písemný protokol.

3) Vylosovaný soutěžící bude o svém vylosování informován organizátorem soutěže nejpozději do 21 dnů od provedení losování, a to prostřednictvím e-mailové adresy, kterou uvedl v registračním formuláři (dále jen „výherní zpráva“). V rámci výherní zprávy může být vylosovaný soutěžící, ve stanovené lhůtě, požádán o odpověď na výherní zprávu, doplnění relevantních dodatečných informací, popř. o doručení dokladů prokazujících jeho nárok na výhru. V takovém případě bude vylosovaný soutěžící informován, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovědi na výherní zprávu, požadovaných informací, popř. kontrole požadovaných dokladů s kladným výsledkem. Pokud soutěžící ve stanovené lhůtě nedoručí pořadateli či organizátorovi odpověď na výherní zprávu, dodatečné informace, popř. nepředloží jakékoliv relevantní požadované doklady, bude ze soutěže vyřazen (tzn. nestane se výhercem). V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, včetně jejího udělení jinému, dolosovanému, soutěžícímu.

4) Výhra bude výherci zaslána prostřednictvím České pošty, s.p. na doručovací adresu na území České republiky, kterou výherce uvedl do registračního formuláře, a to do 14 dnů po ověření jeho nároku na výhru.

5) Nereaguje-li soutěžící na výherní zprávu do 7 dnů, nebo nepodaří-li se vylosovaného soutěžícího bez zavinění pořadatele, organizátora či technického správce kontaktovat, popř. výherci bez zavinění pořadatele, organizátora či technického správce doručit výhru, soutěžící se nestává výhercem (popř. jeho nárok na výhru zaniká) a výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, včetně jejího udělení jinému, dolosovanému, soutěžícímu. Pořadatel, organizátor ani technický správce nenesou jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.

6) Jeden soutěžící může vyhrát nejvýše jednu výhru v průběhu celé soutěže. Aniž je omezena platnost předchozí věty, tak v případě, že dva a více soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně vyplnili do registračního formuláře stejnou adresu bydliště, považují se takoví soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může hlavní výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do soutěže se proto výhra předá pouze tomu, kterému nárok na výhru v soutěži vznikl (byl vylosován) dříve.

7) V případě, že se do soutěže v době jejího konání platně zapojí méně soutěžících (popř. méně soutěžících splní podmínky pro zisk výhry), než je výher v soutěži, nerozdané výhry propadají ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

 

V. Výhry v soutěži:


1. V soutěži se hraje o následující výhru:

1x Eucerin Anti-Pigment Rozjasňující sérum 30 ml

(výše a dále jen jako „výhra“). Do soutěže je vloženo 10 kusů výhry.

VI. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy:

1) Zapojením se do soutěže souhlasí zájemce s pravidly této soutěže, čímž souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:
Správcem je pořadatel;
Účelem je realizace soutěže, organizace, vedení, vyhodnocení, kontrola a předání výher;
Právním základem je souhlas, přičemž tento je nezbytný pro možnost účasti v soutěži; souhlas je možno kdykoliv odvolat, avšak účast soutěžícího v soutěži bude ukončena;
Doba zpracování je doba: od okamžiku zahájení soutěže do uplynutí 6 měsíců po skončení soutěže, následně budou uchovány pouze nezbytné dokumenty pro případ kontroly orgánu dozoru (více o oprávněném zájmu na ochraně práv správce viz dokument „Politika ochrany soukromí“;
Rozsah údajů: údaje vyplněné v registračním formuláři dle těchto pravidel vč. odpovědi na soutěžní otázku, a dále údaj o zapojení se do soutěže, datum a čas registrace, IP adresa zařízení, ze kterého byla provedena registrace, údaj o výhře, předání výhry a související komunikace, údaj o věku nad 15 let (případně údaj o souhlasu rodiče), 
více informací o zpracování, příjemce a informace o právech a možnostech jejich uplatnění zájemce nalezne v dokumentu „Politika ochrany soukromí“.  

2) Zájemci (resp. soutěžící) výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně soutěžícím uvedené jméno a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobky či službami, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících soutěže (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu, která skončí uplynutím 5 let od ukončení soutěže.  


VII. Závěrečná ustanovení:

1) Pořadatel, organizátor ani technický správce nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. 

2) Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou, na výhry není právní nárok.

3) Soutěžící soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel, organizátor či technický správce zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nekalého nebo jiného jednání v rozporu s dobrými mravy nebo s těmito pravidly ze strany některého ze Soutěžících či jiné osoby, kterým dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

4) Pořadatel může termín konání soutěže prodloužit anebo jej zkrátit. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů. Změna pravidel bude činěna ve formě písemných číslovaných dodatků.

5) O výhrách v soutěži a celkovém pořadí soutěžících konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje pořadatel soutěže. 

6) V případě jakýchkoliv pochybností týkajících se splnění podmínek soutěže je povinen tyto rozptýlit (a předmětné skutečnosti prokázat) zájemce.

7) Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže zveřejněn na internetových stránkách https://www.eucerin.cz/souteze-vyherci.


V Praze dne: 11. 5. 2022
 

Najít nejbližší lékárnu s výrobky Eucerin