Úplná pravidla akce
Slevové kupóny Eucerin® 2021 - 2022
- pro Českou republiku –

Smyslem těchto úplných pravidel (dále jen „pravidla“) je úprava podmínek marketingové akce nazvané „Slevové kupóny Eucerin® 2021 - 2022“ (dále jen „akce"). Tato úplná pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené akce pro Českou republiku na internetových stránkách, informační lince a na jiných nosičích a materiálech určených účastníkům akce. V případě rozporu textu zkrácených pravidel či podmínek akce na uvedených materiálech určených účastníkům s textem těchto úplných pravidel, mají přednost tato úplná pravidla.Tato úplná pravidla mohou být pozměněna ze strany pořadatele akce formou písemných dodatků.

Pořadatelem akce je:
Beiersdorf spol. s r.o.

se sídlem: Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 481 17 099
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 16933 

(dále jen „BDF“ nebo „pořadatel“).

Originál úplných pravidel bude po celou dobu akce zveřejněn na https://www.eucerin.cz/souteze-vyherci

I. Termín a místo konání akce:
1. Akce bude probíhat od 1. 1. 2021 00:00:00 hod. do 31. 1. 2022 23:59:59 hod. (dále jen „termín konání akce“).
2. Akce bude probíhat na území České republiky, a to výhradně v partnerských lékárnách. Seznam partnerských lékáren je uveden na www.eucerin.cz (dále jen „místo konání akce“).

II. Účastníci akce:
1. Účastníky akce jsou spotřebitelé, dermatologové (kožní lékaři) a provozovatelé partnerských lékáren, kteří splňují níže uvedené podmínky účasti (společně dále jen jako „účastníci“).
2. Z účasti na akci jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

III. Pravidla pro spotřebitele:
1. Účastníkem akce se může stát fyzická osoba, spotřebitel, starší 15 let.
2. Do akce se může zapojit spotřebitel, který splňuje podmínky dle čl. III, bodu 1. a který obdrží od svého dermatologa slevový kupón, doplněný na stanoveném místě o uvedení názvu a podpisu dermatologa či o razítko dermatologa a tento slevový kupón uplatní v partnerské lékárně BDF (v místě konání akce) (dále jen „zákazník“). 
3. Slevový kupón opravňuje zákazníka k uplatnění slevy ve výši uvedené na slevovém kupónu na nákup konkrétního výrobku Eucerin®, který je uveden na slevovém kupónu. Slevy není možné kumulovat či kombinovat s jinými akcemi/slevami. Vždy je nutné zvolit libovolnou variantu produktu zobrazeného na slevovém kupónu (jednu nebo více ze všech variant dle konkrétního slevového kupónu) pro uplatnění slevy dle slevového kupónu. Zákazník je oprávněn na jeden slevový kupón využít slevu na jednu nebo všechny zobrazené varianty slev pro produkty zobrazené na konkrétním slevovém kupónu (uvedené znamená, že pokud například na slevovém kupónu pro řadu ANTI-PIGMENT je sleva 100 Kč (na lokální korektor 5 ml) / 150 Kč (na denní sérum 30 ml, denní krém 50 ml a noční krém 50 ml), může zákazník koupit až čtyři produkty a uplatnit až 4x slevu ve stanovené výši pro každý produkt). 
4. Seznam partnerských lékáren BDF, ve kterých je možné slevový kupón uplatnit, je uveden na stránkách www.eucerin.cz.
5. Každý zákazník může využít pouze jeden slevový kupón z každého druhu slevových kupónů dle těchto pravidel, přičemž slevu nemůže kumulovat nebo kombinovat s jinými slevami ani ji nelze uplatnit na akční balení, resp. akční balíčky.
 
IV. Pravidla pro dermatology:
1. Účastníkem akce se může stát vybraný dermatolog (kožní lékař), který provozuje svoji ordinaci na území ČR a byl kontaktován obchodními zástupci BDF a který splňuje všechny podmínky uvedené níže v tomto článku (dále jen „lékař“).

2. Lékař, který řádně splní podmínky této akce a bude kontaktován obchodním zástupcem BDF obdrží slevové kupóny určené pro jeho pacienty (slevové kupóny budou obchodním zástupcem BDF předávány lékaři postupně v rámci trvání této akce).

3. Lékaři se této akce účastní na základě jejich vlastního uvážení, zákazník ověří, zda se vybraný lékař akce účastní.

4. Lékař umístí po dobu trvání akce ve svých prostorách na dobře viditelných místech propagační materiály předané lékaři obchodním zástupcem BDF. 

5. Lékař předá svým pacientům, které vybere na základě svého odborného uvážení a lékařského posouzení, slevové kupóny, které opravňují pacienty k uplatnění slevy dle těchto pravidel v jedné z provozoven partnerských lékáren BDF na území ČR.

6. Při předávání tohoto slevového kupónu pacientovi jej lékař na stanoveném místě potvrdí uvedením názvu a podpisu či svým razítkem, bez tohoto potvrzení je slevový kupón neplatný.

7. Každý pacient, který je lékařem vybrán, má nárok na obdržení pouze jednoho slevového kupónu z každého druhu slevových kupónů dle těchto pravidel. Jednomu pacientovi nelze vydat více slevových kupónů, slevové kupóny nelze jakkoliv kombinovat či kumulovat a slevu nelze uplatnit na akční balení, resp. akční balíčky.

8. Slevový kupón je určen výhradně pro pacienty lékaře, u kterých lékař považuje užívání výrobku Eucerin® z řady pro suchou a atopickou pokožku za vhodné.

V. Pravidla pro provozovatele partnerských lékáren:
1. Účastníkem akce je provozovatel partnerské lékárny BDF, součástí jehož sortimentu jsou kosmetické přípravky značky Eucerin® z řad dle slevových kupónů uvedených v příloze č. 1 těchto pravidel (dále jen „provozovatel lékárny“).

2. Každý provozovatel lékárny (platí i pro zaměstnance partnerských lékáren, kteří budou vždy s podmínkami akce seznámeni vedoucím, provozovatelem lékárny či jinou oprávněnou osobou) musí splnit níže uvedené podmínky této akce.

3. Provozovatel lékárny je povinen od zákazníků přijímat slevové kupóny v rozsahu:
Eucerin® ANTI-PIGMENT slevový kupón -100 Kč / -150 Kč;
Eucerin® Aquaphor slevový kupón -60 Kč / -120 Kč;
Eucerin® AtopiControl slevový kupón -60 Kč / -120 Kč;
Eucerin® DermoPure slevový kupón -60 Kč / -100 Kč;
Eucerin® SUN slevový kupón -160 Kč;
Eucerin® UreaRepair PLUS slevový kupón -60 Kč / -120 Kč
(výše a dále jen „slevový kupón“)

4. Provozovatel lékárny tuto slevu řádně uplatní na zákazníkem vybraný jeden výrobek Eucerin® z řady stanovené slevovým kupónem a z ceny výrobku, který na daném slevovém kupónu uveden tuto slevu odečte.

5. Sleva se vztahuje jen na jeden výrobek Eucerin® dle slevového kupónu, z řady stanovené slevovým kupónem. Přehled výrobků, mezi nimiž je možné pro slevu volit nalezne provozovatel lékárny na slevovém kupónu a v příloze č. 1 těchto pravidel.

6. Provozovatel lékárny přijme pouze slevový kupón, jehož vzhled je nedílnou přílohou č. 1 těchto pravidel, a který je potvrzen lékařem; bez potvrzení lékaře je slevový kupón neplatný.

7. Každý jednotlivý zákazník může uplatnit pouze jeden slevový kupón, jedné totožné osobě tedy nemůže být sleva poskytnuta opakovaně, ledaže je v rámci jednoho slevového kupónu nakoupeno více variant zboží, na které je možné slevu uplatnit dle těchto pravidel. Slevy nelze kumulovat ani kombinovat s jinými slevami. Slevu nelze uplatnit na akční balení a sleva se nevztahuje na akční balíčky.

8. Slevu lze uplatnit pouze v termínu trvání akce, po jejím ukončení nelze slevový kupón přijmout a slevu poskytnout.

9. Obdržené slevové kupóny ihned po uplatnění slevy provozovatel lékárny znehodnotí přeškrtnutím.

10. Provozovatel lékárny shromažďuje slevové kupóny, které v termínu trvání akce obdržel a na stanoveném místě je potvrdí uvedením názvu a podpisu či svým razítkem. 

11. Bezprostředně po skončení akce, tj. do 31. 1. 2022, nejpozději však do 31. 3. 2022, provozovatel lékárny tyto slevové kupóny společně s evidencí prodeje za termín trvání této akce, předá obchodnímu zástupci BDF. Provozovatel lékárny ke slevovým kupónům a výjezdu z prodeje připojí text obsahující následující údaje: kód lékárny, název a adresa lékárny, počet zasílaných kupónů, celková částka k fakturaci / k vystavení opravného daňového dokladu, název, adresa a IČ distributora (jenž dodává výrobky Eucerin® do příslušné partnerské lékárny BDF), přes kterého má být faktura / opravný daňový doklad vystaven.

12. Seznam partnerských lékáren BDF účastnících se této akce je uveden na stránkách www.eucerin.cz. Jedná se tak o společnou akci BDF a partnerských lékáren. Každá lékárna (není-li dále uvedeno jinak) hradí své náklady na danou akci dle podmínek stanovených těmito pravidly.

13. Každý provozovatel lékárny je povinen zajistit, aby zaměstnanci dané lékárny byli s podmínkami akce seznámeni a v souladu s pravidly od zákazníků slevové kupony přebírali a akceptovali je.

14. V případě, že partnerská lékárna splní stanovená pravidla akce, obchodní zástupce BDF slevy uplatněné jednotlivými zákazníky (v hodnotě dle vrácených slevových kupónů a dle výkazů ze systému provozovatele lékárny) zpětně proúčtuje provozovateli lékárny v dohodnuté formě, tedy v podobě fakturace či opravného daňového dokladu vůči odebíranému zboží. Toto proúčtování bude provedeno nejdéle do 30. 9. 2022.

15. Provozovatel lékárny je povinen zajistit soulad všech svých aktivit s příslušnými daňovými a jinými účinnými právními předpisy.

VI. Zpracování osobních údajů:
1. Zapojením se do akce bere účastník na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovány dle následujících ustanovení tohoto článku.

2. Správcem osobních údajů je pořadatel.

3. Účelem zpracování osobních údajů je organizace, vyhodnocení a kontrola akce.

4. Právním základem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem na vedení, organizaci, kontrole a vyhodnocení akce, dále oprávněný zájem na obraně při kontrole orgánu dozoru, obhajoby právních nároků a uplatnění případných práv či nároků ze strany správce.

5. Doba zpracování je po celou dobu termínu trvání akce, přičemž následně budou uchovány pouze nezbytné dokumenty po dobu tří let.

6. Rozsahem osobních údajů je celý letáček dle přílohy č. 1 těchto pravidel, přičemž u provozovatele lékárny se jedná o název partnerské lékárny, další údaje z razítka a informace o poskytnuté slevě a u lékaře jméno a příjmení nebo název a případně další údaje z razítka a informace o uplatněné slevě.

Více informací o zpracování, příjemcích a informace o právech subjektů (včetně práva na námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu) a možnostech a způsobech uplatnění práv se nachází v dokumentu Politika ochrany soukromí“ dostupném na odkazu https://www.eucerin.cz/meta-stranky/politika-ochrany-soukromi .

VII. Závěrečná ustanovení:
1. Vymáhání účasti v akci a slevových kupónů soudní cestou, či vyplacení hodnoty slevových kupónů v penězích nebo v jiném plnění, je vyloučeno.

2. Výsledky akce jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na pořadateli akce.

3. Společnost BDF je oprávněna řádné a úplné splnění podmínek této reklamní akce namátkově na základě vlastního rozhodnutí kontrolovat prostřednictvím svých obchodních zástupců či reprezentantů. 

4. V případě zjištění porušování těchto pravidel ze strany účastníka, je BDF oprávněna tohoto účastníka bez náhrady z akce vyloučit. 

5. Účastníci, kteří nesplňují podmínky účasti na akci nebo jednají v rozporu s pravidly akce, nebudou do akce zařazeni. V případě, že bude zjištěno, že do akce byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti na této akci, bude tato z akce bez náhrady vyloučena.

6. Účastník akce bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nekalého nebo jiného jednání v rozporu s dobrými mravy nebo s těmito pravidly ze strany některého z účastníků či jiné osoby, kterým dopomohla danému účastníkovi. 

7. Účastník akce, který poruší tato pravidla, odpovídá pořadateli za způsobenou škodu a vzniklou újmu včetně ušlého zisku.

8. Pořadatel akce si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky akce, prodloužit anebo zkrátit termín trvání akce, případně akci přerušit, zrušit či odložit, a to bez uvedení důvodu či náhrady. 

9. V případě jakýchkoliv pochybností týkajících se splnění podmínek akce je povinen tyto rozptýlit (a předmětné skutečnosti prokázat) účastník.

10. Účastí na akci projevuje každý účastník (zákazník, lékař či provozovatel lékárny) svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

11. Pořadatel není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.

12. Nedílnou součástí těchto pravidel je příloha č. 1, která obsahuje všechny slevové kupóny dle těchto pravidel. 

V Praze dne: 1. 1. 2021


Najít nejbližší lékárnu s výrobky Eucerin