Oznámení o ochraně osobních údajů – právní informace v souladu s čl. 13 a 14 GDPR

3 min čtení
Zobrazit více

V následujícím oznámení o ochraně osobních údajů bychom vám rádi poskytli informace týkající se zpracování osobních údajů společností Beiersdorf spol. s r.o., IČ: 48117099, sídlem Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS Praha, oddíl C, vložka 16933  (dále jen „Beiersdorf“).
Kontaktní údaje správce:

telefon: +420 603 286 839, 
e-mail: jakub.kratochvil@beiersdorf.com

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu údajů:
Beiersdorf, Jakub Kratochvíl, pověřenec pro ochranu údajů, e-mail: jakub.kratochvil@beiersodrf.com

Jako vybraná kontaktní osoba od nás budete přímo prostřednictvím našich zaměstnanců dostávat jednotlivé informace o produktech, nabídky, novinky a vzorky produktů, a to poštou (v dopise) nebo e-mailem tedy včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona o některých službách informační společnosti. Vyhodnocujeme vaše chování při klikání v e-mailech, abychom shromažďovali informace, které jsou pro vás relevantní.  

Právní základ návštěv a případného telefonického oslovení našich zaměstnanců a zasílání poštovních zásilek: oprávněný zájem s cílem posílit loajalitu poskytováním výhradních informací, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Máte právo na námitky. 
Kategorie osobních údajů zpracovávaných na základě oprávněného zájmu jsou jméno, příjmení, titul, specializace, adresa ordinace, telefon. Zdrojem údajů jsou oprávněné veřejně dostupné zdroje ČLK.


Právní základ pro e-mailový marketing: souhlas, čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Máte právo souhlas odvolat. Rozsah zpracovávaných údajů je totožný jako shora a e-mail.

Společnost Beiersdorf předává shromážděné údaje za jejich účelem zpracování příslušným interním funkcím / jednotkám (např. prodej, marketing a řízení lékařských záležitostí), jakož i dalším přidruženým společnostem v rámci skupiny Beiersdorf nebo externím poskytovatelům služeb (např. poskytovatelům služeb hostingu, přepravy, zpracování). Poskytovatelé platforem / poskytovatelé hostingu budou mít přístup k osobním údajům ze třetí země (země mimo Evropský hospodářský prostor). Jako vhodnou záruku jsme s těmito poskytovateli sjednali standardní smluvní doložky podle čl. 46 GDPR. Další informace o tomto tématu jsou zveřejněny zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en. V případě právní povinnosti si společnost Beiersdorf vyhrazuje právo sdělovat informace o vás, uloží-li jí tuto 
povinnost zákonem stanovené orgány nebo orgány činné v trestním řízení.
Vše údaje budou vymazány, pokud již nebudou potřebné pro účel jejich zpracování anebo po uplynutí obecného období jednoho roku nečinnosti, neexistuje-li zákonná povinnost jejich uložení nebo promlčecí lhůta, kterou je nutné dodržet.  

Můžete požádat o opravu (čl. 16 GDPR) anebo o částečné či úplné vymazání vašich osobních údajů (čl. 17 GDPR), požadovat informace o tom, jaké údaje o vaší osobě vedeme (právo na přístup, čl. 15 GDPR), požádat o omezení zpracování (čl. 18 GDPR) nebo své údaje převést (čl. 20 GDPR).
Dále máte právo podat kdykoliv stížnost k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.

Poskytnutí vašich údajů nepředstavuje zákonný ani smluvní požadavek a není nutné k uzavření smlouvy. Své osobní údaje nemusíte poskytovat. Pokud své osobní údaje neposkytnete, nebude možné vaše údaje zpracovávat. 

Pokud jste udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) se zpracováním svých údajů, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat. Toto odvolání má vliv na přípustnost zpracování vašich osobních údajů poté, co jste nám je poskytli.

Pokud zpracování vašich osobních údajů založíme na oprávněnosti našich zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), jste oprávněni podat proti zpracování námitku, tak stejně proti provádění přímého marketingu. To platí v případě, že zpracování není nezbytné, zejména k plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, jak je uvedeno v našem popisu funkcí / služeb. Pokud uplatníte námitku proti provádění přímého marketingu, zpracování ihned ukončíme. Pokud uplatníte jinou námitku, požádáme vás, abyste vysvětlili důvody, proč bychom neměli zpracovávat vaše osobní údaje způsobem, jímž jsme je zpracovávali. V případě, že bude vaše námitka oprávněná, situaci posoudíme a zpracování údajů zastavíme nebo upravíme nebo vám sdělíme své závažné důvody hodné ochrany, na jejichž základě budeme ve zpracování pokračovat. 
Můžete samozřejmě kdykoliv podat námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely reklamy a datových analýz. O své námitce nás můžete informovat na výše uvedených kontaktech správce údajů. Více informací naleznete také na https://www.eucerin.cz/meta-stranky/politika-ochrany-soukromi.

Najít nejbližší lékárnu s výrobky Eucerin