Úplná pravidla soutěže
Soutěž o SUN balíček Photoaging
- pro Českou republiku -


Smyslem těchto úplných pravidel je úprava podmínek reklamní spotřebitelské akce nazvané „Soutěž o SUN balíček Photoaging“ na sociální síti Facebook (dále jen „soutěž“). Tato úplná pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené soutěže na internetových stránkách, informační lince a na jiných nosičích a materiálech určených soutěžícím spotřebitelům. V případě rozporu textu zkrácených pravidel či podmínek soutěže na uvedených materiálech určených spotřebitelům s textem těchto úplných pravidel, mají přednost tato úplná pravidla.

Tato úplná pravidla mohou být pozměněna ze strany pořadatele soutěže formou písemných dodatků. 

Pořadatelem soutěže je 
Beiersdorf spol. s r.o., se sídlem Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 481 17 099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16933 (dále a výše také jako „pořadatel“). 

Organizátorem soutěže je 
Etnetera Motion s.r.o., se sídlem Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 028 32 020, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 224167 (dále jen „organizátor“).

 

Technickým správcem soutěže je
Go Digital! Direct s.r.o., sídlem Štrossova 291, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 062 39 986, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39888 (dále jen „technický správce“).

Originál Úplných pravidel bude po celou dobu soutěže zveřejněn na internetových stránkách https://www.eucerin.cz/souteze-vyherci.
 

 

I. Termín a místo konání soutěže:

1) Soutěž probíhá v termínu od 6. 6. 2022 00:00:00 hod. do 11. 6. 2022 23:59:59 hod. (dále jen „termín konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), výhradně prostřednictvím webové stránky https://cs-cz.facebook.com/EucerinCZ/ - oficiální facebookové stránky EUCERIN (dále jen „soutěžní profil“).


II. Soutěžící:

1) Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba, spotřebitel, starší 16 let s adresou pro doručování na území České republiky, která má od okamžiku registrace do soutěže, a dále nepřetržitě až do okamžiku vypořádání výher v soutěži aktivní autentický profil na sociální síti Facebook, splňující 

2) podmínky sociální sítě Facebook, splňuje-li i dále uvedené podmínky soutěže (dále také „zájemce“). 

3) Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, organizátorovi či technickému správci, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.  

4) Soutěžícím se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházejících odstavcích, která se do soutěže platně registruje dle článku III. (dále jen „soutěžící“).

5) Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, osoby se zablokovaným profilem nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena. 


III. Účast v soutěži:

1) Do soutěže se zájemce zapojí tak, že:

i. se v termínu konání soutěže přihlásí do svého facebookového profilu;
ii. stane se fanouškem soutěžního profilu (stránku https://cs-cz.facebook.com/EucerinCZ/ má označenou „To se mi líbí“ / „Like“) a toto označení nezruší od registrace po celou dobu trvání soutěže;
iii. navštíví soutěžní profil, na kterém bude v rámci soutěžního postu příspěvek (dále jen „soutěžní post“) vyzývající k účasti v soutěži, který bude mimo jiné obsahovat soutěžní otázku: „Jaká složka v produktech Photoaging Control pomáhá viditelně redukovat známky stárnutí pleti a pokožky?“ (dále jen „soutěžní otázka“);
iv. prostřednictvím svého facebookového profilu zveřejní příspěvek (komentář) pod soutěžním postem obsahující odpověď (dále jen „soutěžní odpověď“ nebo „soutěžní dílo“) na zde uvedenou soutěžní otázku.

Zveřejněním své soutěžní odpovědi zájemce souhlasí s pravidly soutěže, zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat a zároveň potvrzuje, že je starší 16 let a uděluje pořadateli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. VI. pravidel.
 
Zájemce je zařazen do soutěže, a stává se soutěžícím, okamžikem úspěšného nahrání soutěžní odpovědi splňující veškeré podmínky soutěže do komentáře soutěžního postu na soutěžním profilu (dále jen „registrace“). 

2) Do soutěže nebudou zařazena soutěžní odpovědi zaslané do soutěže mimo termín konání soutěže, nebo soutěžní odpovědi vytvořené na základě jednání proti pravidlům soutěže, a ani soutěžní odpovědi, které budou svou formou či obsahem jakýmkoliv způsobem porušovat či ohrožovat obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití nebo budou jakýmkoliv způsobem v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

3) Soutěžní odpovědi vytvořené v rozporu s těmito pravidly či soutěžní díla těmto pravidlům odporující jakýmkoliv způsobem budou organizátorem, se souhlasem pořadatele, ze soutěže vyřazena bez uvedení důvodu a stanovení náhrady. Rozhodnout, zda soutěžní odpověď a účast soutěžícího splňují tato pravidla je oprávněn toliko pořadatel.

4) Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou s jednou soutěžní odpovědí. V případě opakované účasti soutěžícího, se k jeho dalším účastem již nepřihlíží. Zároveň již jednou zaregistrované soutěžní odpovědi není možné jakkoliv měnit či upravovat. Tato úprava soutěžní odpovědi se považuje za novou soutěžní odpověď a tím i za opakovanou účast v soutěži. V tomto případě může být soutěžící vyloučen. 

5) Každý jednotlivý soutěžící se smí soutěže zúčastnit pouze s jedním autentickým profilem na sociální síti Facebook, splňujícím podmínky sociální sítě Facebook. V případě porušení tohoto ustanovení bude soutěžící (a veškeré jím do soutěže zaslané soutěžní odpovědi) ze soutěže bez náhrady vyřazen.


6) Pořadatel, organizátor ani technický správce nejsou odpovědní za chybné doručení, technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky nebo nedoručení soutěžní odpovědi na soutěžní profil, či funkčnost soutěžního profilu.


IV. Určení výherců:

1) Po ukončení soutěže budou ze všech soutěžících (resp. jejich soutěžních registrací), kteří se do soutěže v době jejího konání platně zaregistrovali, splňují tato pravidla a současně zodpověděli správně položenou soutěžní otázku, vylosováno 5 výherců

2) Losování bude provedeno technickým správcem soutěže, a to do 7 pracovních dní od ukončení soutěže. O losování bude vyhotoven písemný protokol.

3) Vylosovaný soutěžící bude o svém vylosování informován organizátorem soutěže nejpozději do 21 dnů od provedení losování, a to prostřednictvím facebookového účtu, se kterým se do soutěže zapojil (resp. ze kterého nahrál svou soutěžní odpověď) (dále jen „výherní zpráva“). V rámci výherní zprávy bude vylosovaný soutěžící, ve stanovené lhůtě, požádán o odpověď na výherní zprávu, doplnění relevantních dodatečných informací (jméno, příjmení, adresa), popř. o doručení dokladů prokazujících jeho nárok na výhru. V takovém případě bude vylosovaný soutěžící informován, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovědi na výherní zprávu, požadovaných informací, popř. kontrole požadovaných dokladů s kladným výsledkem. 

4) Soutěžící je povinen reagovat, popř. doručit dodatečné doklady/informace do 5 pracovních dní. Pokud soutěžící ve stanovené lhůtě podmínku nesplní, bude ze soutěže vyřazen (tzn. nestane se výhercem). V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, včetně jejího udělení jinému soutěžícímu, který splnil podmínky stanovené v pravidlech a byl vybrán jako náhradník.

5) Výhra bude výherci zaslána prostřednictvím České pošty, s.p. na doručovací adresu na území České republiky, kterou výherce uvedl v odpovědi na výherní zprávu, a to do 30 dnů po ověření jeho nároku na výhru.

6) Jeden soutěžící může vyhrát nejvýše jednu výhru v průběhu celé soutěže. Aniž je omezena platnost předchozí věty, tak v případě, že dva a více soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně předali stejnou adresu bydliště, považují se takoví soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může hlavní výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do soutěže se proto výhra předá pouze tomu, kterému nárok na výhru v soutěži vznikl (byl vylosován a současně splnil veškeré navazující podmínky stanovené pravidly) dříve.

7) Nepodaří-li se vybranému soutěžícímu výhru doručit, nebo nepřevezme-li si výhru, jeho nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o dalším užití.  Pořadatel, organizátor ani technický správce nenesou jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.

8) V případě, že se do soutěže v termínu jejího konání platně zapojí méně soutěžících (popř. méně soutěžících splní podmínky pro zisk výhry, nebo z jiného důvodu nedojde k rozdělení všech výher), než je výher v soutěži, nerozdané výhry propadají ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.


V. Výhry v soutěži:

1) V soutěži se hraje o tyto výhry: 5 ks výhry sestávající vždy z:

1x Eucerin Emulze na opalování na obličej proti vráskám Photoaging Control SPF 50, 50 ml 
1x Eucerin Extra lehké mléko na opalování Photoaging Control SPF 50+, 150 ml
1x Eucerin taška s červenými pruhy

 (dále také jako „výhra“)

2) Každý oprávněný výherce získá 1ks výhry.


VI. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy:

1) Zapojením se do soutěže souhlasí zájemce s pravidly této soutěže, čímž souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:
Správcem je pořadatel;
Účelem je realizace soutěže, organizace, vedení, vyhodnocení, kontrola a předání výher;
Právním základem je souhlas, přičemž tento je nezbytný pro možnost účasti v soutěži; souhlas je možno kdykoliv odvolat, avšak účast soutěžícího v soutěži bude ukončena;
Doba zpracování je doba: od okamžiku registrace do soutěže do uplynutí 6 měsíců po skončení soutěže, následně budou uchovány pouze nezbytné dokumenty pro případ kontroly orgánu dozoru (více o oprávněném zájmu na ochraně práv správce viz. dokument „Politika ochrany soukromí“;
Rozsah údajů: údaje z facebookového profilu soutěžícího (jméno a příjmení, příp. přezdívka), údaje uvedené v odpovědi na výherní zprávu (jméno, příjmení, adresa) dle těchto pravidel, odpověď na soutěžní otázku, a dále údaj o zapojení se do soutěže, datum a čas registrace, IP adresa zařízení, ze kterého byla provedena registrace, údaj o výhře, předání výhry a související komunikace, údaj o věku nad 16 let, 
více informací o zpracování, příjemci a informace o právech a možnostech jejich uplatnění zájemce nalezne v dokumentu „Politika ochrany soukromí”.  

2) Zájemci (resp. soutěžící) výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně soutěžícím uvedené křestní jméno a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobky či službami, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu, která skončí uplynutím 5 let od ukončení soutěže.


VII. Soutěžní odpověď - licence:

 

1) Soutěžní odpověď nesmí porušovat jakékoliv právní předpisy či právem chráněné zájmy třetích osob ani nabádat k jejich porušování.

2) Organizátor má současně právo nezařadit do soutěže nebo ze soutěže vyřadit takové odpovědi, jejichž následným šířením by mohl ohrozit nebo porušit jemu nebo pořadateli uložené právní anebo smluvní povinnosti nebo jehož šíření by bylo v rozporu se zájmy organizátora nebo pořadatele.
 
3) Do soutěže nebudou zařazeny nebo z ní budou vyřazeny zejména soutěžní odpovědi, které:

  • neodpovídají tématu uvedenému v zadání;
  • nejsou relevantní ve vztahu k soutěžní otázce;
  • vytvořila osoba, jež nedala soutěžícímu souhlas s užitím v rámci této soutěže;
  • nabádají k vystavování se nebezpečným situacím;
  • zachycují činnosti, jakkoliv nebezpečné a ohrožující zdraví, jinak neodpovídají podmínkám soutěže a těmto pravidlům;
  • obsahují náboženský nebo politický podtext;
  • mají vulgární, rasistický nebo jiný obecně nepřijatelný obsah sdělení;
  • zmiňují či obsahují referenci na konkurenční produkty k produktům pořadatele soutěže.

4) Nahráním soutěžní odpovědi do soutěže (tzn. na Facebook stránku) soutěžící uděluje pořadateli nevýhradní bezplatný souhlas s tím, že je pořadatel oprávněn dílo soutěžícího využívat ke všem způsobům užití, zejména ke zveřejnění na oficiální webové stránce EUCERIN, oficiální IG stránce EUCERIN či jiných webech, komunikačních kanálech či materiálech, a k reklamním, propagačním a marketingovým účelům pořadatele ve smyslu šíření a použití těchto autorských děl v médiích, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený rozsah územní, věcný a množstevní) na dobu trvání majetkových práv k dílu. Pořadatel není povinen tuto licenci využít a je oprávněn upravit díla pro své potřeby v souladu s autorským zákonem ve znění pozdějších předpisů. Pokud je ve smyslu autorského zákona pro jakékoliv další nakládání s dílem (např. jeho úpravu, zpracování, překlad, vytvoření společného díla apod.) potřebný souhlas soutěžícího, má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen nahráním díla do soutěže. 

5) Účastí v soutěži soutěžící berou na vědomí a souhlasí s tím, že jsou výhradně odpovědní za svá díla (soutěžní odpovědi), a za důsledky jejich zveřejnění, tzn. v případě, že vyjde najevo, že soutěžící svým konáním porušil práva třetí osoby, zejména autorská či osobnostní práva, je za takovéto porušení plně odpovědný. Soutěžící je povinen pořadateli nebo organizátorovi uhradit jakoukoli škodu (resp. odčinit újmu) v případě takového porušení a zároveň mu zaniká právo na čerpání výhry.


VIII. Závěrečná ustanovení:

1) Pořadatel, organizátor ani technický správce nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. 

2) Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru než tu, která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou, na výhry není právní nárok.

3) Soutěžící bude vyloučen v případě, že pořadatel, organizátor či technický správce zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nekalého nebo jiného jednání v rozporu s dobrými mravy nebo s těmito pravidly ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, kterým dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry. Soutěžní odpověď nesmí obsahovat vulgární, hanlivé, pornografické či erotické prvky, nesmí být diskriminační, ani nesmí nikoho pohoršovat. Současně také nesmí poškozovat dobré jméno pořadatele, aj.

4) Pořadatel je oprávněn termín konání soutěže prodloužit anebo jej zkrátit. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů. Změna pravidel bude realizována formou písemných číslovaných dodatků, zveřejněna a nabývá účinnosti zveřejněním na internetových stránkách EUCERIN.cz

5) O výhrách v soutěži a celkovém pořadí soutěžících konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje pořadatel. 
6) V případě jakýchkoliv pochybností týkajících se splnění podmínek soutěže je povinen tyto rozptýlit (a předmětné skutečnosti prokázat) zájemce.

7) Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, podporována, spravovaná nebo přidružená k sociální síti Facebook. Se správou soutěže není sociální síť Facebook nikterak spojená a nebyla z její strany v tomto směru poskytnuta žádná pomoc. Zájemci jsou srozuměni s tím, že poskytují své informace pořadateli, a nikoliv sociální síti Facebook.

8) Sociální síť Facebook nenese žádnou odpovědnost za legální průběh soutěže, zejména za oficiální pravidla, podmínky soutěže a požadavky pro splnění podmínek (například omezení týkající se věku a trvalého bydliště) a dodržování příslušných pravidel a nařízení vztahujících se k soutěži a na všechny nabízené výhry (např. registrace a získání nezbytných regulačních povolení).

9) Zapojením do soutěže berou zájemci na vědomí, že jim z tohoto titulu nevznikají jakékoliv právní nároky vůči provozovateli, správci či vlastníkovi sociální sítě Facebook, resp. že vlastník, provozovatel i správce sociální sítě Facebook jsou od jakýchkoliv závazků v dané souvislosti plně osvobozeni.V Praze dne: 30. 5. 2022 

Najít nejbližší lékárnu s výrobky Eucerin