Úplná pravidla soutěže

Úplná pravidla soutěže

Vánoční webová soutěž Eucerin

- pro Českou republiku -

  Smyslem těchto úplných pravidel je úprava podmínek reklamní spotřebitelské akce nazvané „Vánoční webová soutěž Eucerin“ (dále jen "soutěž"). Tato úplná pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené soutěže na internetových stránkách, informační lince a na jiných nosičích a materiálech určených soutěžícím spotřebitelům. V případě rozporu textu zkrácených pravidel či podmínek soutěže na uvedených materiálech určených spotřebitelům s textem těchto úplných pravidel, mají přednost tato úplná pravidla. Tato úplná pravidla mohou být pozměněna ze strany pořadatele soutěže formou písemných dodatků.   Pořadatelem soutěže je   Beiersdorf spol. s r.o., se sídlem Walterovo náměstí 329/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 481 17 099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 16933 (dále a výše také jako „pořadatel“).   Organizátorem soutěže je   Etnetera Motion s.r.o., se sídlem Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 02832020, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 224167(dále jen „organizátor“).   Technickým správcem soutěže je   Direct Solutions Pro s.r.o., se sídlem Štrossova 291, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 06239986, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39888(dále jen „technický správce“).   I. Termín a místo konání soutěže:
 1. Soutěž probíhá v termínu od 12. 2018 00:00:00 hod. do 24. 12. 2018 23:59:59 hod. (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), výhradně prostřednictvím webových stránek EUCERIN. (dále jen „soutěžní web“).
 2. Pro účely vyhodnocení soutěže je soutěž rozdělena do 24 jednotlivých zcela samostatně vyhodnocovaných soutěžních dní, tedy soutěžní den odpovídá kalendářnímu dni v době konání soutěže od 00:00:00 hod. do 23:59:59 hod. (dále jen „soutěžní den“).
II. Soutěžící:
 1. Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba, spotřebitel, starší 16 let s adresou pro doručování a trvalým pobytem na území České republiky, splňuje-li i dále uvedené podmínky soutěže (dále také „zájemce“). V případě porušení tohoto ustanovení bude soutěžící ze soutěže bez náhrady vyřazen.
 2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, organizátorovi či technickému správci, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Soutěžícím soutěže se stane osoba splňující podmínky stanovené v předcházejících odstavcích, která se do soutěže alespoň jedenkrát platně registruje dle článku III. (dále jen „soutěžící“).
 4. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. V případě, že bude zjištěno, že do soutěže byla z jakéhokoliv důvodu v rozporu s předcházející větou zařazena osoba, která nesplňuje podmínky účasti v této soutěži, bude tato ze soutěže bez náhrady vyloučena.
III. Účast v soutěži:

1. Zájemce se soutěže zúčastní tak, že v době a místě konání soutěže navštíví soutěžní web, kde:

 • vyplní zcela a pravdivě do registračního formuláře požadované údaje
 • e-mailová adresa,jméno a příjmení,
 • adresa na území České republiky,
 • datum narození,
 • pohlaví;
 • potvrdí, že je starší 16 let;
 • a potvrdí souhlas s těmito úplnými pravidly soutěže včetně souvisejícího zpracování osobních údajů stiskem příslušného tlačítka odeslat. Zájemce je do soutěže registrován, a stává se soutěžícím, okamžikem doručení zcela a pravdivě vyplněného registračního formuláře technickému správci soutěže (dále jen „soutěžní registrace“).

2. Soutěže se může soutěžící účastnit opakovaně, vždy však v novém soutěžním dni. Pokud se soutěžící v jednom soutěžním dni zapojí do soutěže opakovaně, dojde automaticky k vymazání jeho předchozí registrace do soutěže; pro účely vyhodnocení soutěžního dne se tedy bude počítat vždy pouze jeho poslední registrace.

3. Pořadatel, organizátor ani technický správce nejsou odpovědní za chybné doručení, technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky nebo nedoručení soutěžní registrace na soutěžní web, či funkčnost soutěžního webu.

 IV. Určení výherců:

1. Po skončení soutěžního dne bude ze všech soutěžících (resp. jejich soutěžních registrací), kteří se do soutěže v době jejího konání platně zaregistrovali v rámci daného soutěžního dne, vylosováno 5 výherců výhry.

2. Losování bude provedeno organizátorem soutěže, a to vždy následující den po skončení soutěžního dne. O losování bude vyhotoven písemný protokol, s tím, že bude vždy předem specifikováno, výherce, jaké výhry (její vymezení) je losován.

3. Soutěžní den se vyhodnocuje samostatně, registrace soutěžících se tedy do dalších soutěžních dní, jakkoliv nepřesouvají.

4. Vylosovaný soutěžící bude o svém vylosování informován organizátorem soutěže nejpozději do 21 dnů od provedení losování, a to prostřednictvím e-mailové adresy, kterou uvedl v registračním formuláři (dále jen „výherní zpráva“). V rámci výherní zprávy může být vylosovaný soutěžící, ve stanovené lhůtě, požádán o odpověď na výherní zprávu, doplnění relevantních dodatečných informací, popř. o doručení dokladů prokazujících jeho nárok na výhru. V takovém případě bude vylosovaný soutěžící informován, že nárok na výhru mu vzniká až po doručení odpovědi na výherní zprávu, požadovaných informací, popř. kontrole požadovaných dokladů s kladným výsledkem. Pokud soutěžící ve stanovené lhůtě nedoručí pořadateli či organizátorovi odpověď na výherní zprávu, dodatečné informace, popř. nepředloží jakékoliv relevantní požadované doklady, bude ze soutěže vyřazen (tzn. nestane se výhercem). V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, včetně jejího udělení jinému, dolosovanému, soutěžícímu.

5. Výhra bude výherci zaslána technickým správcem prostřednictvím České pošty, s.p. na doručovací adresu na území České republiky, kterou výherce uvedl do registračního formuláře, a to do 30 dnů po ověření jeho nároku na výhru.

6. Nereaguje-li soutěžící na výherní zprávu do 7 dnů, nebo nepodaří-li se vylosovaného soutěžícího bez zavinění pořadatele, organizátora či technického správce kontaktovat, popř. výherci bez zavinění pořadatele, organizátora či technického správce doručit výhru, soutěžící se nestává výhercem (popř. jeho nárok na výhru zaniká) a výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, včetně jejího udělení jinému, dolosovanému, soutěžícímu. Pořadatel, organizátor ani technický správce nenesou jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.

7. Jeden soutěžící může vyhrát nejvýše jednu výhru v rámci jednoho soutěžního dne. Během doby konání soutěže může soutěžící vyhrát opakovaně. Aniž je omezena platnost předchozího, tak v případě, že dva a více soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně vyplnili do registračního formuláře stejnou adresu bydliště, považují se takoví soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do soutěže se proto výhra předá pouze tomu, kterému nárok na výhru v soutěži vznikl (byl vylosován) dříve.

8. V případě, že se do soutěže v době jejího konání platně zapojí méně soutěžících (popř. méně soutěžících splní podmínky pro zisk výhry), než je výher v soutěži, nerozdané výhry propadají ve prospěch pořadatele, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

V. Výhry v soutěži:  
 1. V soutěži se hraje o tyto výhry:
5x Kosmetická taštička obsahující Eucerin Hyaluron-Filler Noční obnovující & vyplňující sérum, 50 ml a Eucerin DermatoCLEAN Čisticí micelární vodu 3 v 1, 200 ml 5x Kosmetická taštička obsahující Eucerin Hyaluron-Filler Denní krém pro suchou pleť, 50 ml a Eucerin Hyaluron-Filler Noční krém, 50 ml 5x Kosmetická taštička obsahující Eucerin Hyaluron-Filler + Volume-Lift Denní krém pro normální až smíšenou pleť, 50 ml a Eucerin Hyaluron-Filler + Volume-Lift Noční krém, 50 ml 5x Kosmetická taštička obsahující Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity Denní krém, 50 ml a Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity Noční krém, 50 ml 5x Kosmetická taštička obsahující Eucerin Q10 Active Denní krém, 50 ml a Eucerin Q10 Active Noční krém, 50 ml 5x Kosmetická taštička obsahující Eucerin pH5 Sprchový olej, 200 ml a Eucerin pH5 Krém na ruce, 75 ml 15x Eucerin Hyaluron-Filler Denní krém pro normální až smíšenou pleť, 50 ml a Eucerin Hyaluron-Filler Noční krém, 50 ml a Eucerin DermatoCLEAN Čisticí micelární voda 3 v 1, 200 ml 15x Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity Denní krém, 50 ml a Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity Noční krém, 50 ml a Eucerin DermatoCLEAN Čisticí micelární voda 3 v 1, 200 ml 15x Eucerin Dermopure Čisticí gel, 400 ml a Eucerin Dermopure Zmatňující emulze, 50 ml a Eucerin Dermopure Krycí korektor, 2,5g 15x Eucerin Men Gel na holení Silver Shave, 150 ml a Eucerin Men Balzám po holení Silver Shave, 75 ml a Eucerin Men Hydratační krém Deep Moisture, 50 ml 5x Eucerin Emulze na opalování na obličej proti vráskám Photoaging Control SPF 30, 50 ml a Eucerin Extra lehké mléko na opalování Photoaging Control SPF 30, 150 ml a plážová taška 5x Eucerin Dětské mléko na opalování s ochrannými mikropigmenty Sensitive Protect SPF 30, 150 ml a Eucerin Extra lehké mléko na opalování Photoaging Control SPF 50+, 150 ml a plážová taška 5x Eucerin Vysoce ochranný krém na opalování na obličej Sensitive Protect SPF 30, 50 ml a Eucerin Transparentní sprej na opalování Dry Touch SPF 30, 200 ml a plážová taška 5x Eucerin Dětské mléko na opalování s ochrannými mikropigmenty Sensitive Protect SPF 30, 150 ml a Eucerin Extra lehké mléko na opalování Sensitive Protect SPF 30, 150 ml a plážová taška 5x Eucerin CC krém na opalování na obličej světlý Photoaging Control SPF 50+, 50 ml a Eucerin Extra lehké mléko na opalování Photoaging Control SPF 30, 150 ml a plážová taška 5x Eucerin Dětské mléko na opalování Sensitive Protect SPF 50+, 150 ml a Eucerin Extra lehké mléko na opalování Sensitive Protect SPF 30, 150 ml a plážová taška 
 • Do soutěže je vloženo celkem 120 ks výher. Každý den vyhraje 5 výherců po 1 kusu výhry.
 • Okamžikem zahájení příslušného soutěžního dne (tedy v 00:00:00 hod příslušného soutěžního dne), se na webových stránkách soutěže tzv. otevře jedno okénko adventního kalendáře a dojde ke zveřejnění druhu výher, o něž se v příslušném soutěžním dni hraje.

  (dále také jako „výhra“ nebo „výhry“)

VI. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy:  

1. Zapojením se do soutěže souhlasí zájemce s pravidly této soutěže, čímž souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

 • Správcem je pořadatel;
 • Účelem je realizace soutěže, organizace, vedení, vyhodnocení, kontrola a předání výher;
 • Právním základem je souhlas, přičemž tento je nezbytný pro možnost účasti v soutěži; souhlas je možno kdykoliv odvolat, avšak účast soutěžícího v soutěži bude ukončena;
 • Doba zpracování je doba: od okamžiku zahájení soutěže do uplynutí 6 měsíců po skončení soutěže, následně budou uchovány pouze nezbytné dokumenty pro případ kontroly orgánu dozoru (více o oprávněném zájmu na ochraně práv správce viz dokument „Politika ochrany soukromí“;
 • Rozsah údajů: údaje vyplněné v registračním formuláři dle těchto pravidel, a dále údaj o zapojení se do soutěže, datum a čas registrace, IP adresa zařízení, ze kterého byla provedena registrace, údaj o výhře, předání výhry a související komunikace, údaj o věku nad 16 let,
 • Údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě organizátora zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené pořadatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci
 • více informací o zpracování, příjemce a informace o právech a možnostech jejich uplatnění zájemce nalezne v dokumentu „Politika ochrany soukromí“. 

2. Zájemci (resp. soutěžící) výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně soutěžícím uvedené jméno a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobky či službami, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících soutěže, a to po dobu, která skončí uplynutím 5 let od ukončení soutěže.

 VII. Závěrečná ustanovení:

1. Pořadatel, organizátor ani technický správce nenesou žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

2. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou, na výhry není právní nárok.

3. Soutěžící soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel, organizátor či technický správce zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nekalého nebo jiného jednání v rozporu s dobrými mravy nebo s těmito pravidly ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, kterým dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

4. Pořadatel může dobu konání soutěže prodloužit anebo jej zkrátit. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů. Změna pravidel bude činěna ve formě písemných číslovaných dodatků.

5. O výhrách v soutěži a celkovém pořadí soutěžících konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje pořadatel soutěže.

6. V případě jakýchkoliv pochybností týkajících se splnění podmínek soutěže je povinen tyto rozptýlit (a předmětné skutečnosti prokázat) zájemce.

7. Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže zveřejněn na internetových stránkách https://www.eucerin.cz/souteze-vyherci, na kterých po vyhodnocení soutěže organizátor zveřejní také seznam výherců.

 

  V Praze dne: [31.10.2018]

Eucerin Exkluziv Klub registrace

Staňte se členem!

 • Nabízíme užitečné informace, jak správně pečovat o různé typy pleti. 
 • Budete dostávat zprávy o novinkách a výhodných akčních nabídkách jako první.
 • Můžete se účastnit soutěží a exkluzivních testování produktů zdarma.
   

eucerin klub

Registrační formulář